การจัดการศึกษาของสถาบันฯ

             พัฒนาผู้เรียน  ให้มีความรู้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระการประกอบการชุมชน เป็นผู้ประกอบการที่มีจิตวิญญาณและวิธีคิดอย่างผู้ประกอบการมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบการชุมชนและนํามาใช้เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาชีวิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชนสามารถใช้ข้อมูลในการคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาการประกอบการชุมชนบูรณาการความรู้สาขาต่าง ๆ นําอดีตมาต่อยอดปรับให้เป็นปัจจุบัน และสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต เพื่อพัฒนาชีวิตตนเอง และการประกอบการชุมชน ดํารงชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม อยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความสุข และเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในชุมชนท้องถิ่นตน โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์

สถาบันอุดมศึกษาต้นแบบของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

อัตลักษณ์

จัดการศึกษาและจัดการเรียนรู้ที่ผูกพันกับชุมชนท้องถิ่น ผสมผสานผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน ให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างสร้างสรรค์

ภารกิจ

ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ หน้าที่และอำนาจสถาบันอุดมศึกษา 5 ประการ

1.การจัดการศึกษา

2.การวิจัยและสร้างนวัตกรรม

3.การบริการวิชาการแก่สังคม

4.การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

5.หน้าที่และอำนาจอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

ก้าวสู่การจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
เริ่มก่อสร้างในปี 2552 แล้วเสร็จในปี 2554 โดยได้รับงบสนับสนุนจากบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เพื่อเป็นทุนการซื้อที่ดิน และก่อสร้างอาคารเรียน ของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

เริ่มก่อตั้งมูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (สสวช.)โดยความร่วมมือของภาคี 4 ฝ่ายได้แก่

15 มิถุนายน 2555
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธาน
ในพิธีเปิดสถาบันฯ อย่างเป็นทางการ

กว่าทศวรรษที่ผ่านมาสถาบันฯ ได้ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตแล้วกว่า 20,000 คน

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

คณะศิลปศาสตร์
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

หน่วยงานภายใน

สำนักอธิการบดี

คณะศิลปศาสตร์

สำนักส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา

สำนักวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น

บริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการ การศึกษาวิจัยและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วารสารวิชาการ

Travel

ข้อมูลเผยแพร่

KM1

แผนการจัดการความรู้เรื่องการจัดการภารกิจงานวิจัย

คณะศิลปศาสตร์

กฎกระทรวง1

กฎกระทรวงมาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการ

ในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. 2565

ระเบียบคณะกรรมการ

ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ฯ

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

คณะกรรมการพิจราณาตำแหน่งทางวิชาการ(แก้ไขเพิ่มเติม)

รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (เผยแพร่)

รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (เผยแพร่)

การปรับตัวของชาวสวนมะพร้าวและพ่อค้าคนกลางในยุค Ai -Robotics : กรณีศึกษาชาวสวนมะพร้าวและพ่อค้าคนกลางในพื้นที่สองบุรี-ศรีมหาสมุทร

การเปลี่ยนแปลงและปรับตัวของพื้นที่ตลาดน้ำในยุค AI – Robotic

รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์

การเปลี่ยนแปลงและปรับตัวของพื้นที่ตลาดน้ำในยุค
AI – Robotic
: กรณีศึกษาตลาดน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม

ความท้าทายเพื่อความอยู่รอดของชาวนาเกลือในยุค AI-Robotic

รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์

การปรับตัวของชาวนาเกลือของพื้นที่
สองบุรี-ศรีมหาสมุทร :ความท้าทายเพื่อความอยู่รอดของชาวนาเกลือในยุคAI-Robotic

ข่าว/กิจกรรม ม.ชีวิต

วันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน ครบรอบ ๑๒ ปี สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

จดหมายข่าว

Travel

สื่อประชาสัมพันธ์

วิดีโอ ประชาสัมพันธ์

เอกสาร ประชาสัมพันธ์

สื่อโซเชียล

ข้อมูลเผยแพร่

ความสำเร็จของนักศึกษา

E-book ปริญญาชีวิต ปี 57

ปริญญาชีวิต 57

การสัมมนาโครงงานพัฒนาชีวิต

วันแห่งความภาคภูมิใจ

VIDEO

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ติดต่อสอบถาม
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
เลขที่ 13/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบางคนที
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
75120
โทรศัพท์ 034 757 452 – 4
โทรสาร 034 757 460
อีเมล์  info@life.ac.th.

error: Content is protected !!