แนะนำสถาบัน
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
(มหาวิทยาลัยชีวิต)

สถาบันชั้นนำที่การจัดการศึกษา
เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ
และความยากจน

ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานี ม.ชีวิต

เรียน ม.ชีวิต
เหมือนติดอาวุธทางปัญญาถึงแก่ชราก็มีค่าต่อสังคม

นาวาเอกทวี เชื่อชูชาติ บัณฑิตปริญญาตรี รุ่น 54
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน สมุทรสงคราม

คลิกชมวิดิโอ...

ปรับเปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน
อรอุมา แถบเงิน นักศึกษาปริญญาตรี รุ่น 60
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน สมุทรสงคราม
ทำโครงงานเพาะมะพร้าวน้ำหอมขายสร้างรายได้แก่ครอบครัว

คลิกชมวิดิโอ...

เรียน ม.ชีวิต
พิชิตหนี้ แปดสิบล้านบาท หมดภายในสามปี

ไชยา ตรีสุวรรณ บัณฑิตปริญญาตรี รุ่น 58
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน สมุทรสงคราม

คลิกชมวิดิโอ...

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562

คลิกชมวิดิโอ...

อบรมการพัฒนาผู้ประกอบการและสร้างสรรค์สื่อ
เพื่อพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน Story Telling

คลิกชมวิดิโอ 1... คลิกชมวิดิโอ 2...

นักศึกษาต้นแบบ

คลิกชมวิดิโอ...

ชัยพร พรหมพันธุ์ / ประเสริฐ นพคุณขจร
โชคชัย ลิ้มประดิษฐ์ / ดร.เกริก มีมุ่งกิจ
อัมพร ด้วงปาน / เคล้า แก้วเพชร
พระราชโพธิวรคุณ

คลิกชมวิดิโอ...

พระครูพิพัฒนโชติ / พระราชธรรมสุธี
เลี่ยม บุตรจันทา / สมทรง แสงตะวัน / สุชล สุขเกษม

คลิกชมวิดิโอ...

พระธรรมโมลี ดร. / พระครูวรวรรณวิวัฒน์ ดร.
นิคม พรหมมาเทพย์ / บุญปรอด เจริญฤทธิ์

คลิกชมวิดิโอ...

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน สำนักอธิการบดี สำนักวิชาการและวิจัย สำนักหอสมุดและสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์ บัณฑิตศึกษา ศูนย์พัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม หน่วยงานภายใน
กิจการสภาสถาบันฯ ทะเบียนและประเมินผล สารบรรณ บุคคล อาคารสถานที่ ยานพาหนะ พัสดุ ร้านสวัสดิการ ม.ชีวิต ประกันคุณภาพ วิจัยและพัฒนา บริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน