ประกาศ : รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี   
วารสารวิชาการและวิจัย สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปรับเปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน
อรอุมา แถบเงิน นักศึกษาปริญญาตรี รุ่น 60
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน สมุทรสงคราม
ทำโครงงานเพาะมะพร้าวน้ำหอมขายสร้างรายได้แก่ครอบครัว

คลิกชมวิดิโอ...

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562

คลิกชมวิดิโอ...

อบรมการพัฒนาผู้ประกอบการและสร้างสรรค์สื่อ
เพื่อพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน Story Telling

คลิกชมวิดิโอ 1... คลิกชมวิดิโอ 2...

นักศึกษาต้นแบบ

คลิกชมวิดิโอ...

ชัยพร พรหมพันธุ์ / ประเสริฐ นพคุณขจร
โชคชัย ลิ้มประดิษฐ์ / ดร.เกริก มีมุ่งกิจ
อัมพร ด้วงปาน / เคล้า แก้วเพชร
พระราชโพธิวรคุณ

คลิกชมวิดิโอ...

พระครูพิพัฒนโชติ / พระราชธรรมสุธี
เลี่ยม บุตรจันทา / สมทรง แสงตะวัน / สุชล สุขเกษม

คลิกชมวิดิโอ...

พระธรรมโมลี ดร. / พระครูวรวรรณวิวัฒน์ ดร.
นิคม พรหมมาเทพย์ / บุญปรอด เจริญฤทธิ์

คลิกชมวิดิโอ...

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
อธิการบดี
สำนักหอสมุดและสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์ บัณฑิตศึกษา หน่วยงานภายใน การขอตำแหน่งทางวิชาการ การจัดการความรู้ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน จดหมายข่าว ม.ชีวิต
       ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566
(หน้าที่ 1)
(หน้าที่ 2)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ.2566 ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 หน้าที่ 1 หน้าที่ 2 ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ.2566 ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566 ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.2566
ปีที่ 1 ฉบับที่ 10 วันที่ 31 ธันวาคม 65 หน้าที่ 1 หน้าที่ 2 ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 วันที่ 30 พฤศจิกายน 65 หน้าที่ 1 หน้าที่ 2 ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 วันที่ 30 ตุลาคม 65 หน้าที่ 1 หน้าที่ 2 หน้าที่ 3 ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 วันที่ 30 กันยายน 65 ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 วันที่ 28 สิงหาคม 65 หน้าที่ 1 หน้าที่ 2 ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 วันที่ 28 กรกฎาคม 65 หน้าที่ 1 หน้าที่ 2 หน้าที่ 3 ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 วันที่ 30 มิถุนายน 65 ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 วันที่ 30 พฤษภาคม 65 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 วันที่ 30 เมษายน 65 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 วันที่ 31 มีนาคม 65


  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน