พิธีประสาทปริญญาบัตร สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ประจำปี 2564
พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันเสาร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕
บัณฑิตที่ประสงค์จะเข้ารับปริญญาบัตรจะต้องผ่านการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ครบตามจำนวนที่กำหนด
หากไม่แสดงผลการฉีดวัคซีนบัณฑิตต้องแสดงผลการตรวจด้วยวิธีการ ATK
ล่วงหน้าไม่เกิน 72 ชั่วโมง ในจุดลงทะเบียนบัณฑิตก่อนเข้าร่วมพิธี
รายชื่อบัณฑิตเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร
ภาคเช้า
คลิกดูรายชื่อ
ภาคบ่าย
คลิกดูรายชื่อ

คำแนะนำสำคัญ
การลงทะเบียนรายงานตัวและแสดงหลักฐานยืนยันตัวตน
บัณฑิตต้องเตรียมหลักฐานดังนี้
  1. หลักฐานการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม
      (แอปหมอพร้อม หรือ เอกสารที่ราชการออกให้ไว้)
  2. ผลการตรวจ ATK จากสถานพยาบาล ล่วงหน้าไม่เกิน 72 ชั่วโมง
      (กรณีฉีดวัคซีนยังไม่ครบ 2 เข็ม)
  3. หลักฐานยืนยันตัวตน เช่น บัตรนักศึกษา หรือ บัตรประจำตัวประชาชน
      หรือ บัตรอื่นที่ราชการออกให้ไว้
 
แนวปฏิบัติเบื้องต้นในการเข้าพื้นที่จัดงานพิธีฯ
  1. ภาคเช้า ประตูเปิดให้เข้าพื้นที่จัดงานพิธีฯ เวลา 06.00 น.
      ภาคบ่าย ประตูเปิดให้เข้าพื้นที่จัดงานพิธีฯ เวลา 12.00 น.
  2. ตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง
  3. แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน หรือ ผลการตรวจ ATK ตามเงื่อนไขข้างต้น
      และแสดงหลักฐานยืนยันตัวตน
  4. ลงทะเบียนรายงานตัว และลงชื่อเข้าร่วมงานไว้เป็นหลักฐานสำคัญ
( รายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง )
(ปริญญาตรี) ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
      ค้นหาบัณฑิต / ขึ้นทะเบียนบัณฑิต / พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
      ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมพิธีฯ (แนะนำให้บัณฑิตทุกท่านเข้าระบบเพื่อตรวจทานสถานะ)
(ปริญญาโท) ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
      ค้นหาบัณฑิต / ขึ้นทะเบียนบัณฑิต / พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
      (แนะนำให้บัณฑิตทุกท่านเข้าระบบเพื่อตรวจทานสถานะ)
คู่มือการเตรียมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศเรื่องการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรและการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ข้อกำหนดฯ หมวด 7 ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ
      ภาคผนวก หมวด 7 ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ
เว็บไซต์ ร้านโชติพันธุ์ (การสั่งจองชุดครุยให้ติดต่อกับทางร้านโดยตรงด้วยตนเอง)
      แบบฟอร์มวัดตัวจองชุดครุย
วารสารวิชาการและวิจัย สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

ISSN 2774-0242 (Online)
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1   กรกฎาคม - ธันวาคม 2564
คลิกอ่านต่อ...
 

ประกาศ : รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)   
ประกาศ : รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี   
แจ้งให้ทราบ : ช่อง YouTube ของสถาบันฯ เปิดเข้าใช้งานแล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปรับเปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน
อรอุมา แถบเงิน นักศึกษาปริญญาตรี รุ่น 60
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน สมุทรสงคราม
ทำโครงงานเพาะมะพร้าวน้ำหอมขายสร้างรายได้แก่ครอบครัว

คลิกชมวิดิโอ...

เรียน ม.ชีวิต
พิชิตหนี้ แปดสิบล้านบาท หมดภายในสามปี

ไชยา ตรีสุวรรณ บัณฑิตปริญญาตรี รุ่น 58
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน สมุทรสงคราม

คลิกชมวิดิโอ...

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562

คลิกชมวิดิโอ...

อบรมการพัฒนาผู้ประกอบการและสร้างสรรค์สื่อ
เพื่อพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน Story Telling

คลิกชมวิดิโอ 1... คลิกชมวิดิโอ 2...

นักศึกษาต้นแบบ

คลิกชมวิดิโอ...

ชัยพร พรหมพันธุ์ / ประเสริฐ นพคุณขจร
โชคชัย ลิ้มประดิษฐ์ / ดร.เกริก มีมุ่งกิจ
อัมพร ด้วงปาน / เคล้า แก้วเพชร
พระราชโพธิวรคุณ

คลิกชมวิดิโอ...

พระครูพิพัฒนโชติ / พระราชธรรมสุธี
เลี่ยม บุตรจันทา / สมทรง แสงตะวัน / สุชล สุขเกษม

คลิกชมวิดิโอ...

พระธรรมโมลี ดร. / พระครูวรวรรณวิวัฒน์ ดร.
นิคม พรหมมาเทพย์ / บุญปรอด เจริญฤทธิ์

คลิกชมวิดิโอ...
-->
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน สำนักอธิการบดี สำนักวิชาการและวิจัย สำนักหอสมุดและสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์ บัณฑิตศึกษา ศูนย์พัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม หน่วยงานภายใน
กิจการสภาสถาบันฯ ทะเบียนและประเมินผล สารบรรณ บุคคล อาคารสถานที่ ยานพาหนะ พัสดุ ร้านสวัสดิการ ม.ชีวิต ประกันคุณภาพ วิจัยและพัฒนา บริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์


  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน