สิริมงคลแห่งชีวิต วันประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชีวิต

“สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน”

   15 มิถุนายน 2555
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดสถาบันฯ อย่างเป็นทางการ
คณะกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรรมการสภาสถาบันและคณะผู้บริหารสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น หาที่สุดมิได้และถือเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ สถาบันและบุคลากรทุกฝ่าย

          “สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ก่อตั้งขึ้นไม่ได้มีเป้าหมายในตัวเองแต่เพื่อขยายงาน “ชุมชนเข้มแข็ง” เข้าไปสู่สถาบันอุดมศึกษา …สถาบันแห่งนี้ แม้มีเงินก็มิอาจสร้างได้ .
           สถาบันแห่งนี้เกิดจากทุนทางปัญญา ทุนทางสังคม และทุนเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคีสถาบันแห่งนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของการผนึกพลังผนึกทุนทั้งสาม พัฒนามาเป็นสถาบันที่ต้องการเสนอทางเลือกใหม่เพื่อการศึกษาและการพัฒนาสังคมไทย”

นักศึกษากว่า 3,000 คน เดินทางจากทุกภูมิภาคเข้าร่วมรับเสด็จฯ ด้วยความปลื้มปิติ

พิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษารุ่นที่ ๑/๒๕๕๖ ในระดับปริญญาตรี

จํานวน ๒,๕๓๐ คน

โดย ฯพณฯ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธี

วันที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ อุทยาน ร.2 จ.สมุทรสงคราม

error: Content is protected !!