ระดับปริญญาตรี  เปิดสอน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน)  หลักสูตรปรับปรุง 2563 จำนวน 120 หน่วยกิต สามารถเรียนจบภายใน 3 ปี สำหรับผู้มีประสบการณ์ตามที่สถาบันกำหนดสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ และอาจสำเร็จการศึกษาก่อน 3 ปี

ระดับปริญญาตรี จัดการเรียนการสอนด้วย “สามเสาหลัก” ของการเรียนรู้ ดังนี้

                  สถาบันจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหา/ประสบการณ์/อาชีพ/ความสนใจ/เป้าหมายชีวิตของผู้เรียนเป็นสำคัญ หรือจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียนซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ดังนั้น ผู้เรียนในชั้นเดียวกันจึงไม่จำเป็นต้องเรียนเหมือนกัน โดยแต่ละคนต้องนำเนื้อหา/ประสบการณ์/อาชีพ/ความสนใจ/เป้าหมายชีวิตมาพัฒนาเป็น “โครงงาน” (project)  เรียนรู้และลงมือปฏิบัติเพื่อให้โครงงานประสบความสำเร็จระหว่างเป็นนักศึกษาเพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียน และมีอาชีพที่มั่นคงหลังสำเร็จการศึกษา

              สถาบันเป็นผู้กำหนดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาโดยใช้โครงงานของนักศึกษาแต่ละคนเป็นตัวกำหนด เพื่อให้ทุกคนสามารถพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการชุมชนตามโครงงานของนักศึกษากระบวนการดังกล่าวประกอบด้วย การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ การตัดสินใจ การเรียนรู้จากแบบอย่างที่ดี การลงมือปฏิบัติ และการสังเคราะห์ความรู้

           สถาบันได้พัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถใน “การสอนงาน” หรือเป็น “โค้ช” (coach) แทนการสอนหนังสือ อาจารย์จะเป็นผู้ชี้แนะนักศึกษาให้สามารถนำโครงงานของตนไปปฏิบัติได้จริงและเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ

รับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษา สำนักงาน ก.พ.

error: Content is protected !!