ในปี 2549 สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ได้ขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็น “มูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน” ภายใต้ความร่วมมือของภาคีผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ทั้ง 4 องค์กร เพื่อดําเนินงาน พัฒนาเศรษฐกิจในระดับรากฐาน เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยการส่งเสริมให้เกิด การเรียนรู้และการจัดการชีวิต จัดการทรัพยากร จัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมูลนิธิฯ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี ดํารงตําแหน่ง ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิฯ ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

        มูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ขับเคลื่อนภายใต้วัตถุประสงค์ 5 ด้าน ประกอบด้วย
         1) พัฒนาวิสาหกิจชุมชน
         2) สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้ในชุมชน
         3) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ
         4) ร่วมกับสถาบันการศึกษา ชุมชน จัดการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับ
         5) สร้างระบบ
ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและวิสาหกิจชุมชน

         พ.ศ. 2550    มูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ได้เริ่มดำเนินการก่อตั้งสถาบันอุดมศึกษาของตนเอง โดยวางหลักสูตรการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น “กระบวนการ” ที่ให้ผู้เรียนคิดเป็นและคิดอย่างเป็นระบบ เอาชีวิตเป็นตัวตั้ง เอาปัญหาในชีวิต ในชุมชน ในสังคมเป็นตัวตั้งเอาศักยภาพของตนเอง ของชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานและเป็นทุน ภายใต้หลักปรัชญา “มหาวิทยาลัยชีวิต”

       การก่อตั้งสถาบันอุดมศึกษาได้เริ่มดําเนินการในปี 2552 และแล้วเสร็จในปี 2554 โดย มูลนิธิ สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จํานวนเงิน 103,000,000 บาท เพื่อเป็นทุนประเดิมสําหรับการจัดซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารเรียนของ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

           มูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ได้รับใบอนุญาตจัดตั้ง “สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน” เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553 และต่อมาเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน จํานวน 11 คน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย ดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบันฯ

error: Content is protected !!