กรรมการสภาวิชาการ
1. อธิการบดีประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรองประธานกรรมการ
3. ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ศรีนอกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. อาจารย์ ดร.ทรงจิต พูลลาภกรรมการ
8. คณบดีบัณฑิตศึกษากรรมการ
9. ประธานสาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการกรรมการ
10. ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชนกรรมการ
11. นายพินิต จันทน์เสนะ
กรรมการ (ผู้แทนคณาจารย์)
12. คณบดีคณะศิลปศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
13. เลขานุการคณะศิลปศาสตร์ผู้ช่วยเลขานุการ
14. นายธีรเดช สังข์กุลผู้ช่วยเลขานุการ