ปรัชญา
สร้างสรรค์ปัญญา ความรู้ คู่การปฏิบัติ
ปณิธาน
สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาพื้นที่และชุมชน
วิสัยทัศน์
สถาบันที่เป็นเลิศในการจัดการศึกษาเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจน
  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน