คณะกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
1. นายส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์ที่ปรึกษามูลนิธิ
2. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ประธานกรรมการ
3. นายศักรินทร์ ภูมิรัตนรองประธานกรรมการ
4. นายสุรชัย รัศมีกรรมการ
5. นายทวิช บุญธิรัศมีกรรมการ
6. นายสามารถ จันทร์สูรย์กรรมการ
7. นายมรกต พิธรัตน์กรรมการ
8. นายประเสริฐ สลิลอำไพกรรมการ
9. นางอัจฉริยา เจริญศักดิ์กรรมการ
10. นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณกรรมการและเหรัญญิก
11. นายสุภาส จันทร์หงษ์กรรมการและเลขานุการ
ตราสัญลักษณ์ สสวช.

ประกาศราชกิจจานุเบกษา
  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน