Author name: admin

โครงการสร้างพระพุทธรูปประจำสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

จำนวนผู้ชม 4 ข่าว/กิจกรรม โครงการสร้างพระพุทธรูปประจำสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน             สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกของจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดดำเนินการมาตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี ๒๕๕๓  และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดสถาบันแห่งนี้เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕    ซึ่งทางสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน กำหนดให้วันมหามงคลดังกล่าวของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯสืบมา            สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน  ได้จัดหาทุนการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำสถาบัน เนื่องในโอกาส ครบรอบวันคล้ายสถาปนาปีที่๑๒ ในวันที่ ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๗ เป็นพระพุทธรูปปางลีลา ประดิษฐาน ณ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน  โดยกำหนดให้มีพิธีทางศาสนา เจริญพระพุทธมนต์ พิธีเบิกเนตรพระพุทธรูป และเจริญชัยมงคลคาถาโดย พระเทพวัชรวิสุทธิ์  เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู  เพื่อเป็นที่เคารพสักการะ และเป็นมิ่งขวัญสิริมงคลแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจสืบไป

วันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน ครบรอบ ๑๒  ปี 

จำนวนผู้ชม 32 ข่าวกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน ครบรอบ ๑๒ ปี สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน            สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน  เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สถาบันแห่งนี้มุ่งจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตหรือใช้ “ชีวิต” ผู้เรียนเป็นตัวตั้ง จึงมักเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า“มหาวิทยาลัยชีวิต”สถาบันฯได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินเปิดสถาบันฯแห่งนี้ เมื่อวันที่ ๑๕  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕  และสถาบันถือวันมหามงคลดังกล่าวเป็นวันสถาปนาสถาบันฯ              เมื่อวันที่ ๑๕  มิถุนายน ๒๕๖๗  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันฯ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำสถาบัน และทำพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย พิธีการทางศาสนา เจริญพระพุทธมนต์ และพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำสถาบันฯโดย พระเทพ วัชรวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พิธีบายศรีสู่ขวัญ โดย ศบศ.นครชัยบุรี นายศิริศักดิ์     ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามกล่าวต้อนรับ แขกผู้มีเกียรติและผู้ที่เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก ในการนี้พระเทพวัชรวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ได้กล่าวสัมโมทนียกถาแก่ ผู้ที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ ยังมีปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ“From Local to Global การยกระดับคุณค่าชุมชนสู่สากล”โดย คุณลักขณา นะวิโรจน์ ประธานโครงการเมืองสุขสยาม ศูนย์การค้าไอคอนสยาม               เวลา ๑๓.๐๐ น.นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ นายกสภาสถาบัน กล่าวเปิดเวทีเสวนา “การประกอบการชุมชนกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” โดยมีนางสาวดวงกมล วิมลกิจ ผอ.กองยุทธศาสตร์และการพัฒนาความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม คุณชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ บริษัทสร้างสรรค์ปัญญา จำกัด พร้อม คุณกัมปนาท เปรมใจ และ คุณบัลลังค์ แตงอ่อน นักศึกษาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ร่วมเสวนา โดยมี รศ.ดร.ศุภการ สิริไพศาล และ ดร. ศราวุฒิ อินทพนม ดำเนินรายการ นอกจากนี้มีการมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรปริญญาชีวิต,โครงงานดีเด่น,และผู้มีคุณูปการ ให้กับนักศึกษาผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และในเวลา ๑๕.๓๐ น.              ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล ได้กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานทุกท่าน และปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน                    ในการนี้ สถาบันฯขอขอบพระคุณผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร     นักศึกษาปัจจุบัน และ ศิษย์เก่าทุกท่าน ที่มาร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนในครั้งนี้ https://youtu.be/Y5Mwmk375U8?si=sWdjPz2dOmjM-NLe ประมวณภาพงานวันสถาปนา 67

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการข้อมูลชุมชนในการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่

จำนวนผู้ชม 9 ข่าวกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการข้อมูลชุมชน ในการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ ของแผ่นดิน พื้นที่ ป.ป.ส. ภาค 7”                                สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ภาค 7 จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการข้อมูลชุมชนในการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินพื้นที่ ป.ป.ส. ภาค 7 ให้กับผู้นำชุมชนในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม จ.นครปฐม จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.สุพรรณบุรี จ.กาญจนบุรี และ จ.ราชบุรี การนี้ อาจารย์ภูมิใจ ไร่ดี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ มีผู้อำนวยการ ป.ป.ส. ภาค 7 เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานอบรมมีการบรรยายโดย อาจารย์ ดร.ศราวุฒิ  อินทพนม อาจารย์ประจำสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน และทีมวิทยากร ในหัวข้อที่น่าสนใจคือ “เราคือผู้เปลี่ยนโลก” “ประโยชน์ของการบริหารจัดการข้อมูลชุมชน” ชวนคิด ชวนคุย สะท้อนปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อสกัดเป็นแนวทางในการจัดการปัญหายาเสพติดในชุมชน ปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูลชุมชน 5 ประเด็นคือ 1) การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ 2) การกำหนดความต้องการ 3) การออกแบบกิจกรรม 4) การพัฒนาการดำเนินงาน 5) การประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน โดยแต่ละพื้นที่เขียนโครงการเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและนำไปสู่การขอรับทุนสนับสนุนโครงการตามระเบียบที่กำหนด จากนั้นนำเสนอโครงการ รับมอบเกียรติบัตร และอาจารย์ ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน กล่าวปิดโครงการ ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 19 และวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 ณ บ้านครูปู รีสอร์ท อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จัดทำโดย: คณะกรรมการจัดทำจดหมายข่าวมหาวิทยาลัยชีวิตสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน  

“ถวามพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

จำนวนผู้ชม 6 ข่าวกิจกรรม “ถวามพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕”                สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ บริเวณโดมวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ การนี้ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และร่วมขับร้องเพลง “รักพ่อไม่มีวันพอเพียง” ตามหนังสือเชิญจากวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว) วิเชียร วชิรเสรีชัย (เรียบเรียงข่าว) นิพนธ์ ทุ่มนุ่ม, สุชาดา แย้มสุข (ถ่ายภาพ)

ขับเคลื่อนชุมชนตามโครงการร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565

จำนวนผู้ชม 5 ข่าว/กิจกรรม ขับเคลื่อนชุมชนตามโครงการร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565 คณะศิลปศาสตร์                   เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้ร่วมเวทีขับเคลื่อนชุมชนตามโครงการร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565 โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งขาม ร่วมกับชมรมคนรักษ์อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งขาม วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้สำนึกพระมหากรุณาธิคุณในพระอัจฉริยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยอย่างยั่งยืน และสนองพระราชปณิธานสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการพระราชดำริ โดยมีผู้แทนจากองค์กร หน่วยงานราชการ เช่น มทบ.15, กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี, เจ้าอาวาสวัดจำปาทอง หนองคาย, ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10, ปลัดอำเภอชะอำ, อบต.ไร่ใหม่พัฒนา, โรงเรียนและโรงพยาบาลในพื้นที่, ผู้นำชุมชนในตำบลไร่ใหม่พัฒนา เข้าร่วมเวทีในครั้งนี้ คณะทำงานระบบสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

ลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษา

จำนวนผู้ชม 3 ข่าว/กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2565 บัณฑิตศึกษา               บัณฑิตศึกษา ได้จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2565 (เรียนรวม เทอม 1/65) ให้กับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ รุ่นปีการศึกษา 2564 และ 2565 จำนวน 50 คน ในระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประยงค์ รณรงค์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อสร้างการเรียนรู้แบบบูรณาการในรายวิชาต่าง ๆ ของนักศึกษารุ่นปี 2564 ประกอบด้วยวิชาการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ระบบสารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบบูรณาการ และของนักศึกษารุ่นปี 2565 ประกอบด้วยวิชาศาสตร์พระราชากับการพันาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ และกระบวนทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ โดยมีอาจารย์ผู้สอนที่มากด้วยประสบการณ์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ครั้งนี้ รวมไปถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกัน คณะทำงานระบบสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

ลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษา

จำนวนผู้ชม 6 ข่าว/กิจกรรม ลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษา             เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษา กับนายธวัช จินชัย นายยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยมีเครือข่ายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจารย์ นักศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในครั้งนี้ รวมถึงได้อนุญาตให้ใช้อาคารแห่งนี้เป็นที่ตั้งทำการของสำนักงานศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนชัยภูมิด้วย คณะทำงานระบบสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงงานประกอบการชุมชน

จำนวนผู้ชม 7 ข่าว/กิจกรรม รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงงานประกอบการชุมชน               คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมการนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงงานประกอบการชุมชน ของนักศึกษา รุ่น 1/2565, รุ่น 2/2564, รุ่น 1/2563 ศรช.คณะศิลปศาสตร์ (สมุทรสงคราม) และ รุ่น 1/2563 ศรช.ศูนย์ภูมิปัญญาไทย รวมนักศึกษาทั้งหมด 31 คน เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ ชั้น 2 ห้องประยงค์ รณรงค์ อาคารแม่กลอง สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน การนี้ อาจารย์ ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษา และอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ที่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกรายวิชาของเทอม 1/2565 และให้กำลังใจนักศึกษาทุกคนในการนำเสนอโครงงานครั้งนี้ คณะทำงานระบบสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

จำนวนผู้ชม 4 ข่าว/กิจกรรม สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565                 คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักวิชาการและวิจัย สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565” ในวันที่ 5 และ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประยงค์ รณรงค์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ภายในงานได้มีการบรรยายพิเศษ “BCG กับประเพณีลอยกระทง” โดย ดร.เดชรัต สุขกำเนิด อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ โดย อ.ชมพูนุท แย้มสรวล หัวหน้างานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และร่วมทำบุญกระทงถวายวัดเกาะแก้ว อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม คณะทำงานระบบสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

ประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน

จำนวนผู้ชม 3 ข่าว/กิจกรรม ประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 การนี้ ผู้บริหารสถาบัน อาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมรับการประเมินครั้งนี้ ที่จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ ชั้น 2 ห้องประเสริฐ บุญสัมพันธ์ อาคารแม่กลอง สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ จะยังประโยชน์ต่อการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของทุกหน่วยงานภายในสถาบันฯ คณะทำงานระบบสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

error: Content is protected !!