ประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน

จำนวนผู้ชม 3 ข่าว/กิจกรรม ประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 การนี้ ผู้บริหารสถาบัน อาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมรับการประเมินครั้งนี้ ที่จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ ชั้น 2 ห้องประเสริฐ บุญสัมพันธ์ อาคารแม่กลอง สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ จะยังประโยชน์ต่อการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของทุกหน่วยงานภายในสถาบันฯ คณะทำงานระบบสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน