วันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน ครบรอบ ๑๒  ปี 

จำนวนผู้ชม 32 ข่าวกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน ครบรอบ ๑๒ ปี สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน            สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน  เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สถาบันแห่งนี้มุ่งจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตหรือใช้ “ชีวิต” ผู้เรียนเป็นตัวตั้ง จึงมักเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า“มหาวิทยาลัยชีวิต”สถาบันฯได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินเปิดสถาบันฯแห่งนี้ เมื่อวันที่ ๑๕  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕  และสถาบันถือวันมหามงคลดังกล่าวเป็นวันสถาปนาสถาบันฯ              เมื่อวันที่ ๑๕  มิถุนายน ๒๕๖๗  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันฯ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำสถาบัน และทำพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย พิธีการทางศาสนา เจริญพระพุทธมนต์ และพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำสถาบันฯโดย พระเทพ วัชรวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พิธีบายศรีสู่ขวัญ โดย ศบศ.นครชัยบุรี นายศิริศักดิ์     ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามกล่าวต้อนรับ แขกผู้มีเกียรติและผู้ที่เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก ในการนี้พระเทพวัชรวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ได้กล่าวสัมโมทนียกถาแก่ ผู้ที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ ยังมีปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ“From Local to Global การยกระดับคุณค่าชุมชนสู่สากล”โดย คุณลักขณา นะวิโรจน์ ประธานโครงการเมืองสุขสยาม ศูนย์การค้าไอคอนสยาม               เวลา ๑๓.๐๐ น.นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ นายกสภาสถาบัน กล่าวเปิดเวทีเสวนา “การประกอบการชุมชนกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” โดยมีนางสาวดวงกมล วิมลกิจ ผอ.กองยุทธศาสตร์และการพัฒนาความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม คุณชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ บริษัทสร้างสรรค์ปัญญา จำกัด พร้อม คุณกัมปนาท เปรมใจ และ คุณบัลลังค์ แตงอ่อน นักศึกษาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ร่วมเสวนา โดยมี รศ.ดร.ศุภการ สิริไพศาล และ ดร. ศราวุฒิ อินทพนม ดำเนินรายการ นอกจากนี้มีการมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรปริญญาชีวิต,โครงงานดีเด่น,และผู้มีคุณูปการ ให้กับนักศึกษาผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และในเวลา ๑๕.๓๐ น.              ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล ได้กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานทุกท่าน และปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน                    ในการนี้ สถาบันฯขอขอบพระคุณผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร     นักศึกษาปัจจุบัน และ ศิษย์เก่าทุกท่าน ที่มาร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนในครั้งนี้ https://youtu.be/Y5Mwmk375U8?si=sWdjPz2dOmjM-NLe ประมวณภาพงานวันสถาปนา 67