(   (   (   (   (   (   (   (   (   (   (  เครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิต  )   )   )   )   )   )   )   )   )   )   )
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน  
   ทะเบียนและประเมินผล                             
 ทะเบียนฯ ศรป.ศปจ.ศรช.   บัณฑิตศึกษา   สำหรับนักศึกษา ป.ตรี
 

ข้อมูลงานทะเบียน

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
ทบ.16 - คำร้องขอแจ้งจบการศึกษา
ทบ.18 - แบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ทบ.19 - ขอใบรายงานผลการศึกษา


ทะเบียนและประเมินผล

แจ้งให้ทราบ ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
งานทะเบียนและประเมินผล ได้กำหนดให้มีการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
ใน วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ให้ทุก ศรป./ศปจ. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารับทราบโดยทั่วกัน

คลิกดาวน์โหลด ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560

งานทะเบียนและประเมินผล
24 มีนาคม 2561

แจ้งให้ทราบ การเทียบวุฒิการศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำหรับผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาในสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
และมีวุฒิการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
ให้ดำเนินการเทียบวุฒิการศึกษา โดยอ้างอิงจากแนวปฏิบัติของ
สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือการบริการ
การเทียบวุฒิการศึกษาในระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

โดยต้องใช้ใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษา ประกอบการรับสมัครด้วย
สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ


งานทะเบียนและประเมินผล

แจ้งให้ทราบ ข้อมูลการรับรองคุณวุฒิ จากเว็บของ สำนักงาน ก.พ. (http://www.ocsc.go.th)

(ป.ตรี) หลักสูตร 2558 สาขาวิชา การพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ

(ป.ตรี) หลักสูตร 2557 สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(ป.ตรี) หลักสูตร 2557 สาขาวิชา การจัดการสุขภาพชุมชน
(ป.ตรี) หลักสูตร 2557 สาขาวิชา การจัดการการเกษตรยั่งยืน

(ป.ตรี) หลักสูตร 2553 สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(ป.ตรี) หลักสูตร 2553 สาขาวิชา การจัดการสุขภาพชุมชน
(ป.ตรี) หลักสูตร 2553 สาขาวิชา การจัดการการเกษตรยั่งยืน

(ป.โท) หลักสูตร 2555 สาขาวิชา การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ
(ป.โท) หลักสูตร 2555 สาขาวิชา การจัดการระบบสุขภาพชุมชน

(ป.ตรี คลิกพิมพ์การรับรอง เฉพาะส่วนของ สรพ. เท่านั้น)
(ป.โท คลิกพิมพ์การรับรอง เฉพาะส่วนของ สรพ. เท่านั้น)

หรือคลิกดูจากเว็บของ สำนักงาน ก.พ. ตามหัวข้อข้างล่างนี้
ระบบการพิจารณารับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-accredititation)
งานทะเบียนและประเมินผล