(   (   (   (   (   (   (   (   (   (   (  เครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิต  )   )   )   )   )   )   )   )   )   )   )
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน  
   ทะเบียนและประเมินผล                             
 ทะเบียนฯ ศรป.ศปจ.ศรช.   บัณฑิตศึกษา   สำหรับนักศึกษา ป.ตรี
 

ข้อมูลงานทะเบียน

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
ทบ.16 - คำร้องขอแจ้งจบการศึกษา
ทบ.18 - แบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ทบ.19 - ขอใบรายงานผลการศึกษา


ทะเบียนและประเมินผล

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษา 2/2560
งานทะเบียนและประเมินผล เปิดระบบให้บุคคลทั่วไป
สามารกกรอกข้อมูลสมัครเป็นนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์แล้ว

ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครเรียน 2/2560 จะต้องจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
โดยต้องจบก่อนวันที่ 16 ธันวาคม 2560
หากตรวจสอบพบไม่เป็นตามเงื่อนไข จะถูกคัดพ้นสภาพนักศึกษาทันที

คลิกที่นี่ เพื่อกรอกแบบฟอร์มสมัครเป็นนักศึกษา เบื้องต้น

สรุปยอดผู้สมัครเป็นนักศึกษา

งานทะเบียนและประเมินผล

แจ้งให้ทราบ เปิดระบบให้ดูผลตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา / ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
งานทะเบียนและประเมินผล เปิดระบบ
1. ให้ดูผลตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
2. ขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ขอความร่วมมือ ศรป./ศปจ. ดำเนินการพิจารณาข้อมูลดังกล่าว
และประสานกับนักศึกษาเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตให้เรียบร้อยงานทะเบียนและประเมินผล

แจ้งให้ทราบ การเทียบวุฒิการศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำหรับผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาในสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
และมีวุฒิการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
ให้ดำเนินการเทียบวุฒิการศึกษา โดยอ้างอิงจากแนวปฏิบัติของ
สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือการบริการ
การเทียบวุฒิการศึกษาในระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

โดยต้องใช้ใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษา ประกอบการรับสมัครด้วย
สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ


งานทะเบียนและประเมินผล

แจ้งให้ทราบ ข้อมูลการรับรองคุณวุฒิ จากเว็บของ สำนักงาน ก.พ. (http://www.ocsc.go.th)

(ป.ตรี) หลักสูตร 2558 สาขาวิชา การพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ

(ป.ตรี) หลักสูตร 2557 สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(ป.ตรี) หลักสูตร 2557 สาขาวิชา การจัดการสุขภาพชุมชน
(ป.ตรี) หลักสูตร 2557 สาขาวิชา การจัดการการเกษตรยั่งยืน

(ป.ตรี) หลักสูตร 2553 สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(ป.ตรี) หลักสูตร 2553 สาขาวิชา การจัดการสุขภาพชุมชน
(ป.ตรี) หลักสูตร 2553 สาขาวิชา การจัดการการเกษตรยั่งยืน

(ป.โท) หลักสูตร 2555 สาขาวิชา การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ
(ป.โท) หลักสูตร 2555 สาขาวิชา การจัดการระบบสุขภาพชุมชน

(ป.ตรี คลิกพิมพ์การรับรอง เฉพาะส่วนของ สรพ. เท่านั้น)
(ป.โท คลิกพิมพ์การรับรอง เฉพาะส่วนของ สรพ. เท่านั้น)

หรือคลิกดูจากเว็บของ สำนักงาน ก.พ. ตามหัวข้อข้างล่างนี้
ระบบการพิจารณารับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-accredititation)
งานทะเบียนและประเมินผล