ข้อมูลการรับรองคุณวุฒิ (จากเว็บ สำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th)
(ป.ตรี) หลักสูตร 2558 สาขาวิชา การพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ

(ป.ตรี) หลักสูตร 2557 สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(ป.ตรี) หลักสูตร 2557 สาขาวิชา การจัดการสุขภาพชุมชน
(ป.ตรี) หลักสูตร 2557 สาขาวิชา การจัดการการเกษตรยั่งยืน

(ป.ตรี) หลักสูตร 2553 สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(ป.ตรี) หลักสูตร 2553 สาขาวิชา การจัดการสุขภาพชุมชน
(ป.ตรี) หลักสูตร 2553 สาขาวิชา การจัดการการเกษตรยั่งยืน

(ป.โท) หลักสูตร 2555 สาขาวิชา การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ
(ป.โท) หลักสูตร 2555 สาขาวิชา การจัดการระบบสุขภาพชุมชน

(ป.ตรี คลิกพิมพ์การรับรอง เฉพาะส่วนของ สรพ. เท่านั้น)
(ป.โท คลิกพิมพ์การรับรอง เฉพาะส่วนของ สรพ. เท่านั้น)

หรือคลิกดูข้อมูลต้นฉบับ จากเว็บของ สำนักงาน ก.พ. ตามหัวข้อข้างล่างนี้
ระบบการพิจารณารับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-accredititation)

การเทียบวุฒิการศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำหรับผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาในสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
และมีวุฒิการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
ให้ดำเนินการเทียบวุฒิการศึกษา โดยอ้างอิงจากแนวปฏิบัติของ
สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือการบริการ
การเทียบวุฒิการศึกษาในระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

โดยต้องใช้ใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษา ประกอบการรับสมัครด้วย
สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ

สมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษา 1/2562
     ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครเรียนจะต้องจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
     โดยต้องจบก่อนวันเปิดภาคการศึกษา 1/2562 (3 สิงหาคม 2562)
     หากตรวจสอบพบไม่เป็นตามเงื่อนไข จะถูกคัดพ้นสภาพนักศึกษาทันที
     แบบฟอร์มใบสมัคร

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 3/2561
ตามที่สถาบันฯ ได้กำหนดให้มีการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 3/2561
ใน วันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน 2562
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ให้ทุก ศรป./ศปจ. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารับทราบโดยทั่วกัน

คลิกดาวน์โหลด ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 3/2561