Uncategorized

โครงการสร้างพระพุทธรูปประจำสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

จำนวนผู้ชม 4 ข่าว/กิจกรรม โครงการสร้างพระพุทธรูปประจำสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน             สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกของจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดดำเนินการมาตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี ๒๕๕๓  และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดสถาบันแห่งนี้เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕    ซึ่งทางสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน กำหนดให้วันมหามงคลดังกล่าวของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯสืบมา            สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน  ได้จัดหาทุนการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำสถาบัน เนื่องในโอกาส ครบรอบวันคล้ายสถาปนาปีที่๑๒ ในวันที่ ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๗ เป็นพระพุทธรูปปางลีลา ประดิษฐาน ณ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน  โดยกำหนดให้มีพิธีทางศาสนา เจริญพระพุทธมนต์ พิธีเบิกเนตรพระพุทธรูป และเจริญชัยมงคลคาถาโดย พระเทพวัชรวิสุทธิ์  เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู  เพื่อเป็นที่เคารพสักการะ และเป็นมิ่งขวัญสิริมงคลแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจสืบไป

วันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน ครบรอบ ๑๒  ปี 

จำนวนผู้ชม 32 ข่าวกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน ครบรอบ ๑๒ ปี สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน            สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน  เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สถาบันแห่งนี้มุ่งจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตหรือใช้ “ชีวิต” ผู้เรียนเป็นตัวตั้ง จึงมักเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า“มหาวิทยาลัยชีวิต”สถาบันฯได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินเปิดสถาบันฯแห่งนี้ เมื่อวันที่ ๑๕  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕  และสถาบันถือวันมหามงคลดังกล่าวเป็นวันสถาปนาสถาบันฯ              เมื่อวันที่ ๑๕  มิถุนายน ๒๕๖๗  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันฯ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำสถาบัน และทำพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย พิธีการทางศาสนา เจริญพระพุทธมนต์ และพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำสถาบันฯโดย พระเทพ วัชรวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พิธีบายศรีสู่ขวัญ โดย ศบศ.นครชัยบุรี นายศิริศักดิ์     ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามกล่าวต้อนรับ แขกผู้มีเกียรติและผู้ที่เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก ในการนี้พระเทพวัชรวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ได้กล่าวสัมโมทนียกถาแก่ ผู้ที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ ยังมีปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ“From Local to Global การยกระดับคุณค่าชุมชนสู่สากล”โดย คุณลักขณา นะวิโรจน์ ประธานโครงการเมืองสุขสยาม ศูนย์การค้าไอคอนสยาม               เวลา ๑๓.๐๐ น.นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ นายกสภาสถาบัน กล่าวเปิดเวทีเสวนา “การประกอบการชุมชนกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” โดยมีนางสาวดวงกมล วิมลกิจ ผอ.กองยุทธศาสตร์และการพัฒนาความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม คุณชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ บริษัทสร้างสรรค์ปัญญา จำกัด พร้อม คุณกัมปนาท เปรมใจ และ คุณบัลลังค์ แตงอ่อน นักศึกษาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ร่วมเสวนา โดยมี รศ.ดร.ศุภการ สิริไพศาล และ ดร. ศราวุฒิ อินทพนม ดำเนินรายการ นอกจากนี้มีการมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรปริญญาชีวิต,โครงงานดีเด่น,และผู้มีคุณูปการ ให้กับนักศึกษาผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และในเวลา ๑๕.๓๐ น.              ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล ได้กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานทุกท่าน และปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน                    ในการนี้ สถาบันฯขอขอบพระคุณผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร     นักศึกษาปัจจุบัน และ ศิษย์เก่าทุกท่าน ที่มาร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนในครั้งนี้ https://youtu.be/Y5Mwmk375U8?si=sWdjPz2dOmjM-NLe ประมวณภาพงานวันสถาปนา 67

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการข้อมูลชุมชนในการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่

จำนวนผู้ชม 9 ข่าวกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการข้อมูลชุมชน ในการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ ของแผ่นดิน พื้นที่ ป.ป.ส. ภาค 7”                                สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ภาค 7 จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการข้อมูลชุมชนในการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินพื้นที่ ป.ป.ส. ภาค 7 ให้กับผู้นำชุมชนในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม จ.นครปฐม จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.สุพรรณบุรี จ.กาญจนบุรี และ จ.ราชบุรี การนี้ อาจารย์ภูมิใจ ไร่ดี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ มีผู้อำนวยการ ป.ป.ส. ภาค 7 เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานอบรมมีการบรรยายโดย อาจารย์ ดร.ศราวุฒิ  อินทพนม อาจารย์ประจำสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน และทีมวิทยากร ในหัวข้อที่น่าสนใจคือ “เราคือผู้เปลี่ยนโลก” “ประโยชน์ของการบริหารจัดการข้อมูลชุมชน” ชวนคิด ชวนคุย สะท้อนปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อสกัดเป็นแนวทางในการจัดการปัญหายาเสพติดในชุมชน ปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูลชุมชน 5 ประเด็นคือ 1) การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ 2) การกำหนดความต้องการ 3) การออกแบบกิจกรรม 4) การพัฒนาการดำเนินงาน 5) การประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน โดยแต่ละพื้นที่เขียนโครงการเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและนำไปสู่การขอรับทุนสนับสนุนโครงการตามระเบียบที่กำหนด จากนั้นนำเสนอโครงการ รับมอบเกียรติบัตร และอาจารย์ ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน กล่าวปิดโครงการ ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 19 และวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 ณ บ้านครูปู รีสอร์ท อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จัดทำโดย: คณะกรรมการจัดทำจดหมายข่าวมหาวิทยาลัยชีวิตสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน  

“ถวามพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

จำนวนผู้ชม 6 ข่าวกิจกรรม “ถวามพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕”                สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ บริเวณโดมวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ การนี้ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และร่วมขับร้องเพลง “รักพ่อไม่มีวันพอเพียง” ตามหนังสือเชิญจากวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว) วิเชียร วชิรเสรีชัย (เรียบเรียงข่าว) นิพนธ์ ทุ่มนุ่ม, สุชาดา แย้มสุข (ถ่ายภาพ)

error: Content is protected !!