ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต - Graduation Registration
      งานทะเบียนและประเมินผล สำนักวิชาการและวิจัย

ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปี 2564
(ระดับปริญญาโท)
   ขึ้นทะเบียนบัณฑิต   
   พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน