ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต - Graduation Registration
      งานทะเบียนและประเมินผล สำนักวิชาการและวิจัย

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปี 2564
(ระดับปริญญาตรี)
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน