ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต - Graduation Registration
      งานทะเบียนและประเมินผล สำนักวิชาการและวิจัย

ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา
ประจำปี 2564
(ระดับปริญญาตรี)
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน