อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ แรกพินิจ
chamnongr@life.ac.th
โทร. 081-8980-820
  สังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาบัณฑิต (สม.ม.) สาขาสังคมวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอกประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.สงขลา)
  ประกาศนีบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)
วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
  เคยดำรงตำแหน่งนักวิจัยและนักวิจัยชำนาญการ
สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
  เคยดำรงตำแหน่งอาจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ
  เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาและกรรมการในหน่วยงานรัฐ
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน
  งานวิจัยด้านการพัฒนาชุมชน การศึกษา และการมีส่วนร่วม จำนวน 10 เรื่อง
  บทความทางวิชาการด้านการพัฒนาชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ศึกษาดูงานการพัฒนาชุมชน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ในหลายประเทศ ทั้งเอเชีย ยุโรป และอัฟริกา