ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

จำนวนผู้ชม 3 ข่าวกิจกรรม ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ บัณฑิตศึกษา  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน                     เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๘  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  บัณฑิตศึกษา  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓  …