เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. อาจารย์ ดร.สามารถ  จันทร์สูรย์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่น ๖ และรุ่น ๗ สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ  ณ ชั้น ๒ ห้องคลินิกวิจัยและวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา อาคารหอสมุดวิบูลย์ เข็มเฉลิม สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

                       อาจารย์ ดร.สามารถ  จันทร์สูรย์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้ให้คำแนะนำในการพัฒนางานวิทยานิพนธ์ ๕ บท โดยปฏิบัติตามคู่มือการสอบประมวลความรู้และการทำวิทยานิพนธ์ ของบัณฑิตศึกษา สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ฉบับสมบูรณ์ (๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘)

                        สำนักหอสมุดและสารสนเทศ มีความมุ่งมั่นในการให้บริการมุมห้องคลินิกวิจัยและวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงการสนับสนุนงานสอนให้กับคณาจารย์ และหน่วยงานภายในสถาบันฯ เพื่อบริการนักศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว ยังสามารถพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำในการทำงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ได้อีกด้วย

……………………………..

                 เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. อาจารย์ ดร.ทวิช บุญธิรัศมี  คณบดีบัณฑิตศึกษา ได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่น ๗ สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ณ ชั้น ๒ ห้องคลินิกวิจัยและวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา อาคารหอสมุดวิบูลย์ เข็มเฉลิม สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

                    อาจารย์ ดร.ทวิช ได้ให้คำแนะนำในการพัฒนางานวิทยานิพนธ์ ๕ บท โดยปฏิบัติตามคู่มือการสอบประมวลความรู้และการทำวิทยานิพนธ์ ของบัณฑิตศึกษา สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ฉบับสมบูรณ์ (๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘)

                            สำนักหอสมุดและสารสนเทศ มีความมุ่งมั่นในการให้บริการมุมห้องคลินิกวิจัยและวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงการสนับสนุนงานสอนให้กับคณาจารย์ และหน่วยงานภายในสถาบันฯ เพื่อบริการนักศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว ยังสามารถพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำในการทำงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ได้อีกด้วย

…………………………………………

                         เมื่อวันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. อาจารย์ ดร.ทวิช บุญธิรัศมี  คณบดีบัณฑิตศึกษา ได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่น ๗ สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ  รวมถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังพัฒนาโครงงาน ณ ชั้น ๒ ห้องคลินิกวิจัยและวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา อาคารหอสมุดวิบูลย์ เข็มเฉลิม สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

                      อาจารย์ ดร.ทวิช บุญธิรัศมี  คณบดีบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้ให้คำแนะนำในการพัฒนางานวิทยานิพนธ์ ๕ บท โดยปฏิบัติตามคู่มือการสอบประมวลความรู้และการทำวิทยานิพนธ์ ของบัณฑิตศึกษา สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ฉบับสมบูรณ์ (๒๓ ถุนายน ๒๕๕๘)สำนักหอสมุดและสารสนเทศ มีความมุ่งมั่นในการให้บริการมุมห้องคลินิกวิจัยและวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงการสนับสนุนงานสอนให้กับคณาจารย์ และหน่วยงานภายในสถาบันฯ เพื่อบริการนักศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว ยังสามารถพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำในการทำงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ได้อีกด้วย

วิเชียร วชิรเสรีชัย (รายงานข่าว-ถ่ายภาพ)

ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว)