จำนวนผู้ชม 12

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓

บัณฑิตศึกษา  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  บัณฑิตศึกษา  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้จัดประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓   ณ อาคารสัมมนา ๒  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ตำบลบางพูด  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 

                โดยรับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  หามนตรี   เป็นประธานการประชุม จากนั้น  ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์  พวงงาม    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีปริญญา  ธูปกระจ่าง,  ดร.ทรงจิต พูลลาภ  และ ดร.สุชาติ ศรียารัณย  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและคณะกรรมการภายในสถาบันประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์  แรกพินิจ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน  ดร.ทวิช  บุญรัศมี   ,  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริณา  จิตต์จรัส ดร.สมพันธ์  เตชะอธิก และ  ดร.เดชรัต  สุขกำเนิด  ได้ให้ข้อคิดเห็น และคำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดและมาตรฐานหลักสูตร ตลอดจนการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ และสอดคล้องกับ ปรัชญา อัตลักษณ์ของสถาบัน ที่ผลิตบัณฑิตที่สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่มีความรู้ ความสามารถให้เป็นผู้นำท้องถิ่น  ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่น นักพัฒนา นักวิจัย  ผู้นำชุมชนในศตวรรษที่ ๒๑ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักพัฒนานวัตกรรมและรู้เท่าทันเทคโนโลยี

อัญมณี  ชูมณี (รายงานข่าว)

ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว)

อภิชาติ มหาราชเสนา (ภาพถ่าย)