ชื่อวิชา 

     การเรียนรู้วิจัยเพื่อการพัฒนา 

เนื้อหาวิชา 
      โดย  รศ.ดร.ศิริณา จิตต์จรัส
 

กิจกรรม

ก่อนเข้าสู่บทเรียน

เข้าสู่บทเรียน

 ชื่อวิชา 

     LA6002  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ

เนื้อหาวิชา 
      โดย  รศ.ดร.ศิริณา จิตต์จรัส
 

บทที่-1ความรู้เบื้องต้น-แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจและแผนพัฒนา……

บทที่ 1

ความรู้เบื้องต้น แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

บทที่-2-แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน-เศรษฐกิจพอเพียง-และเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ

บทที่ 2

แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ

บทที่-3-หลักการทรงงาน-และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บทที่ 3

หลักการทรงงาน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บทที่-4-วิสาหกิจชุมชน-และธุรกิจชุมชน

บทที่ 4

วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจชุมชน

บทที่-5-เครือข่ายและนโยบาย-โครงการเพื่อแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ

บทที่ 5

เครือข่ายและนโยบาย โครงการเพื่อแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ