Uncategorized

การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระดับบัณฑิตศึกษา 2/2563

จำนวนผู้ชม 8 “การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระดับบัณฑิตศึกษา ” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 6-7 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม คลิกเลือกชม…

การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระดับบัณฑิตศึกษา

จำนวนผู้ชม 21 กำหนดการการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระดับบัณฑิตศึกษา คลิกอ่านรายละเอียด แบบประเมินการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

หนังสือแนะนำ : AI: Artificial Intelligence ปัญญาประดิษฐ์

จำนวนผู้ชม 19 หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ การวิเคราะห์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Big Data Analytics จะมีขีดความสามารถอันทรงพลังพร้อมกันในช่วงปี 2025-2030 จนจะส่งผลให้รูปแบบของสิ่งใหม่ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสื่อ การกระจายและส่งถึงผู้บริโภค….  คลิกอ่าน ชื่อหนังสือ:       AI: Artificial Intelligence ปัญญาประดิษฐ์…

หนังสือแนะนำ : คู่มือการปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำนวนผู้ชม 13 หนังสือ/คู่มือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับนโยบายตลาดนำการผลิต และแนวทางการดำเนินงานการตลาดนำการผลิตไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เพื่อนำไปใช้ในการบริหารงานการเกษตรกรรมในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้แน่นอน และมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม….  คลิกอ่าน ชื่อหนังสือ/คู่มือ:    คู่มือการปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สาระสังเขป:   หนังสือ/คู่มือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับนโยบายตลาดนำการผลิต และแนวทางการดำเนินงานการตลาดนำการผลิตไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เพื่อนำไปใช้ในการบริหารงานการเกษตรกรรมในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้แน่นอน และมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีการประสานข้อมูลความต้องการด้านการตลาด…

หนังสือแนะนำ : ศาสตร์พระราชา จากภูผา ผ่านทุ่งนา สู่มหานที

จำนวนผู้ชม 18 หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความมั่นคงแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ทั้งความเป็นธรรมเรื่องที่ดินทำกิน ดูแลผลกระทบจากโครงการก่อสร้าง ถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมกำลังคน เพื่อร่วมแก้ปัญหา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประชากรโลกจะหันกลับมาสนใจว่า ทำอย่างไรให้มีกิน มากกว่าทำอย่างไรให้มีเงิน…. คลิกอ่าน ชื่อหนังสือ:       ศาสตร์พระราชา จากภูผา ผ่านทุ่งนา สู่มหานที สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความมั่นคงแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร…

วิดีโอ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

จำนวนผู้ชม 17 วิดีโอ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 กล่าวต้อนรับและนำเข้าสู่่กิจกรรม อธิการบดี กล่าวเปิดการปฐมนิเทศ แนะนำสถาบันและให้โอวาส บัณฑิตศึกษากับการสนับสนุนการเรียนรู้สู้การเป็นบัณฑิต แนะนำหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ “ทำวิจัยอย่างไรให้จบตามหลักสูตร”

ยินดีต้อนรับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

จำนวนผู้ชม 24 ยินดีต้อนรับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 ถ่ายทอดสดผ่าน โปรแกรม Google Meet วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คลิกอ่านรายละเอียด แบบประเมินการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่