Month: November 2020

แนวปฏิบัติการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา

จำนวนผู้ชม 27 นักศึกษาจะขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้ ในกรณีพ้นสภาพนักศึกษาตามประกาศสถาบันฯ โดยการขอคืนสภาพจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกาษาที่นี่

ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

จำนวนผู้ชม 12 ข่าวกิจกรรม ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ บัณฑิตศึกษา  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน            เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  บัณฑิตศึกษา  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน…

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

จำนวนผู้ชม 3 ข่าวกิจกรรม ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ บัณฑิตศึกษา  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน                     เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๘  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  บัณฑิตศึกษา  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓  …