นักศึกษาจะขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้ ในกรณีพ้นสภาพนักศึกษาตามประกาศสถาบันฯ โดยการขอคืนสภาพจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ข้อบังคับของสถาบัน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกาษาที่นี่