หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ การวิเคราะห์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Big Data Analytics จะมีขีดความสามารถอันทรงพลังพร้อมกันในช่วงปี 2025-2030 จนจะส่งผลให้รูปแบบของสิ่งใหม่ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสื่อ การกระจายและส่งถึงผู้บริโภค…. 

ชื่อหนังสือ:       AI: Artificial Intelligence ปัญญาประดิษฐ์

สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ การวิเคราะห์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Big Data Analytics จะมีขีดความสามารถอันทรงพลังพร้อมกันในช่วงปี 2025-2030 จนจะส่งผลให้รูปแบบของสิ่งใหม่ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสื่อ การกระจายและส่งถึงผู้บริโภค และวิธีการบริโภคสื่อ  จะมุ่งสู่แพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตแบบ realtime อย่างสมบูรณ์แบบ จะทำให้รูปแบบธุรกิจดั้งเดิมถูกทำลายไปในหลายอุตสาหกรรม นักอนาคตศาสตร์มักเรียกว่า “การทำลายอย่างสร้างสรรค์ (Creative destruction)” ปัญญาประดิษฐ์กำลังจะสร้างโอกาสใหม่ พร้อมทั้งนำภัยคุกคามด้านจริยธรรมมาด้วย จำเป็นที่ต้องนำ AI มาพิจารณากำหนดนโยบายระดับชาติ เพื่อส่งเสริมและควบคุมให้ AI เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ

 

บรรณานุกรม:     เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ (2560). AI: Artificial Intelligence ปัญญาประดิษฐ์. กรุงเทพฯ : กสทช.