หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความมั่นคงแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ทั้งความเป็นธรรมเรื่องที่ดินทำกิน ดูแลผลกระทบจากโครงการก่อสร้าง ถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมกำลังคน เพื่อร่วมแก้ปัญหา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประชากรโลกจะหันกลับมาสนใจว่า ทำอย่างไรให้มีกิน มากกว่าทำอย่างไรให้มีเงิน….

ชื่อหนังสือ:       ศาสตร์พระราชา จากภูผา ผ่านทุ่งนา สู่มหานที

สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความมั่นคงแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ทั้งความเป็นธรรมเรื่องที่ดินทำกินดูแลผลกระทบจากโครงการก่อสร้าง ถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมกำลังคน เพื่อร่วมแก้ปัญหา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประชากรโลกจะหันกลับมาสนใจว่า ทำอย่างไรให้มีกิน มากกว่าทำอย่างไรให้มีเงิน ที่มีองค์ประกอบคือ ดิน ระบบการผลิต น้ำ คน พันธุ์พืช การทำเกษตรอินทรีย์และเกษตรกรรมยั่งยืน และการสร้างองค์กรรูปแบบใหม่เพื่อการกระจายผลผลิต ได้ยกตัวอย่างพื้นที่พัฒนาอาทิเช่น ราศีไศลปิดตำนานสมัชชาฅนจนสู่ความมั่งคั่งใหม่ มหากาพย์ 29 ปี สิ้นสุดการรอคอย เป็นต้น

บรรณานุกรม:    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2562). ศาสตร์พระราชา จากภูผา ผ่านทุ่งนา สู่มหานที. กรุงเทพฯ : กรีน ไลฟ์ พริ้นติ้ง เฮ้าส์.

แหล่งที่มา:  https://ebook.moac.go.th/files/extfile/DownloadURL.pdf