หนังสือ/คู่มือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับนโยบายตลาดนำการผลิต และแนวทางการดำเนินงานการตลาดนำการผลิตไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เพื่อนำไปใช้ในการบริหารงานการเกษตรกรรมในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้แน่นอน และมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม…. 

ชื่อหนังสือ/คู่มือ:    คู่มือการปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สาระสังเขป  หนังสือ/คู่มือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับนโยบายตลาดนำการผลิต และแนวทางการดำเนินงานการตลาดนำการผลิตไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เพื่อนำไปใช้ในการบริหารงานการเกษตรกรรมในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้แน่นอน และมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีการประสานข้อมูลความต้องการด้านการตลาด ให้สามารถวางแผนการผลิตทั้งในเชิงปริมาณคุณภาพ มาตรฐานตามความต้องการของตลาด ลดปัญหาทั้งกรณีสินค้าเกษตรล้นตลาดและไม่เพียงพอ ผลักดันส่งเสริมให้เกษตรกรทำการผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อให้มีรายได้ที่แน่นอน และมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป

บรรณานุกรม:   สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2561). คู่มือการปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

แหล่งที่มา:          https://www.moac.go.th/dwl-files-401291791026