วิดีโอ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

กล่าวต้อนรับและนำเข้าสู่่กิจกรรม

อธิการบดี กล่าวเปิดการปฐมนิเทศ แนะนำสถาบันและให้โอวาส

บัณฑิตศึกษากับการสนับสนุนการเรียนรู้สู้การเป็นบัณฑิต

แนะนำหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้

"ทำวิจัยอย่างไรให้จบตามหลักสูตร"