สํานักบัณฑิตศึกษา สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยและการสร้างองค์ความรู็จากการวิจัยรวมทั้งการสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิตและนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติปี การศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยได้ไปประยุกต์ใช้และเปีดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัยให้เกิดขึ้นระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย สถาบันการศึกษาตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

                     ในนามของผู้จัดประชุมวิชาการครั้งนี้ ขอขอบคุณวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง อดีตผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่สละเวลา ในการให้ข้อคําแนะนํา และพัฒนาบทความจนเป็นผลงานที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และวิทยาลัยดุสิตธานี ที่ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดประชุมวิชาการจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมประชุมในการที่จะนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านการศึกษาสืบไป