ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓

บัณฑิตศึกษา  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

                    เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๘  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  บัณฑิตศึกษา  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓   ณ ห้องประเสริฐ   บุญสัมพันธ์  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน  ตำบลบางคนที  อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม

             โดยรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์   แรกพินิจ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เป็นประธานการประชุม จากนั้น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ์  สิทธิ์สูงเนิน  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ดวงจักร  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและคณะกรรมการภายในสถาบันประกอบด้วย ดร.ทวิช บุญรัศมี ดร.สามารถ จันทรสูรย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ตรีสวัสดิ์  ดร.นิรัตน์ เพชรรัตน์  และ อาจารย์ศุภกร คุรุการเกษตร  ให้ข้อมูลและระดมความคิดเห็นเพื่อออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง  ภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติประเทศไทย ๔.๐   และตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน  เศรษฐกิจ  สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อัญมณี  ชูมณี (รายงานข่าว)

ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว)

อภิชาติ มหาราชเสนา (ภาพถ่าย)