ข่าวเผยแพร่

         เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ห้องบัวขาว  โรงแรมพระนครแกรนด์วิว  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บัณฑิตศึกษา  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๓) 

          โดยมีรายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ เช่น  การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปฏิทินวิชาการ การจัดรายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ แผนการจัดทำรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๕ ของทุกรายวิชา และการกำหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้ร่วมสอนสำหรับรายวิชาที่เปิดสอน  

            เพื่อให้ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘  

 

 

อัญมณี ชูมณี (รายงานข่าว/ถ่ายภาพ)

ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว)