ดาวน์โหลด

การทำปกเล่มวิทยานิพนธ์

เอกสารขึ้นทะเบียนบัณฑิต

เอกสารและแบบฟอร์มทั่วไป

1. แบบคำร้องขอผ่อนผัน.pdf
2. แบบคำร้องขอรักษาสภาพ.pdf
3. แบบคำร้องขอสอบแก้ I.pdf
4. แบบฟอร์มการขอขยายเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.doc

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการทำบทความ

1. ตัวอย่างรูปแบบการเขียนบทความวิจัยและบทความวิทยานิพนธ์.pdf
2 แบบขอส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์.doc
3. แบบขอส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์.pdf
4. tamplate เขียนบทความวิจัย.doc