ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

             การจัดระบบหมวดหมู่เล่มวิทยานิพนธ์ สำหรับการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ สำนักบัณฑิตศึกษา เพื่อให้บริการในการเข้าถึงเล่มวิทยานิพนธ์ได้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ การนี้บัณฑิตศึกษา ได้กำหนดหมวดหมู่วิทยานิพนธ์เพื่อเป็นคำค้นผ่านระบบห้องสมุดดิจิทัล มีดังต่อไปนี้