เรียน ONLINE

เรียน online ย้อนหลัง

วิชา การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์การพัฒนา 
บรรยายโดย อาจารย์เดชรัต สุขกำเนิด