ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้สอน

จำนวนผู้ชม 14 ข่าวเผยแพร่          เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ห้องบัวขาว  โรงแรมพระนครแกรนด์วิว  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บัณฑิตศึกษา  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๓) …

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ proceedings

จำนวนผู้ชม 20                  สํานักบัณฑิตศึกษา สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยและการสร้างองค์ความรู็จากการวิจัยรวมทั้งการสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิตและนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติปี การศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยได้ไปประยุกต์ใช้และเปีดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัยให้เกิดขึ้นระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย…

เว็บไซต์แหล่งค้นหางานวิจัยระดับนานาชาติ

จำนวนผู้ชม 1 เนื้อหาการเรียนรู้      เป็นเว็บไซต์แหล่งค้นหางานวิจัยระดับนานาชาติ ที่เป็นแหล่งรวบรวม Journal ภาษาอังกฤษในสาขาวิชาที่แตกต่างกันมาแนะนำ เช่นด้านการแพทย์ เกษตรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เป็นต้น ขั้นตอนการเข้าถึง  คลิ๊กลิงค์ https://www.scholarship.in.th/26-journal-citations/ ค้นหาเว็บไซต์ทั้ง 26 เว็บไซต์ เพื่อกลั่นกรองเป็นความรู้…

แนวปฏิบัติการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา

จำนวนผู้ชม 22 นักศึกษาจะขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้ ในกรณีพ้นสภาพนักศึกษาตามประกาศสถาบันฯ โดยการขอคืนสภาพจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกาษาที่นี่

ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

จำนวนผู้ชม 9 ข่าวกิจกรรม ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ บัณฑิตศึกษา  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน            เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  บัณฑิตศึกษา  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน…