ระบบการจัดสอบแก้สัญลักษณ์ I

Username
Passwordรายชื่อ ศรช. ที่มีนักศึกษาขอสอบแก้สัญลักษณ์ I ภาคเรียนที่ 2/2563
 
no.สนามสอบศรช.ขอสอบมีสิทธิ์สอบ
1เมืองขอนแก่น(รุ่น 1/2563)  ศรช.เมืองขอนแก่น95
2นครอุดรธานี(รุ่น 1/2563)  ศรช.นครอุดรธานี118
(รุ่น 1/2563)  ศรช.บ้านดุง88
3บ้านผือ(รุ่น 1/2563)  ศรช.บ้านผือ97
4เมืองหนองคาย(รุ่น 1/2563)  ศรช.เมืองหนองคาย1511
5เมืองนครพนม(รุ่น 1/2563)  ศรช.เมืองนครพนม32
6นาแก(รุ่น 2/2563)  ศรช.นาแก55
7เมืองบุรีรัมย์(รุ่น 1/2563)  ศรช.เมืองบุรีรัมย์1413
8เมืองอุบลราชธานี(รุ่น 1/2563)  ศรช.เมืองอุบลราชธานี41
9น้ำยืน(รุ่น 1/2563)  ศรช.น้ำยืน11
10เลิงนกทา(รุ่น 1/2563)  ศรช.เลิงนกทา11
11ทุ่งกุลาร้องไห้(รุ่น 1/2563)  ศรช.ทุ่งกุลาร้องไห้11
12เมืองนครราชสีมา(รุ่น 1/2563)  ศรช.เมืองนครราชสีมา55
13ปากช่องเขาใหญ่(รุ่น 1/2563)  ศรช.ปากช่องเขาใหญ่40
14บ้านเขว้า(รุ่น 1/2563)  ศรช.บ้านเขว้า54
15เทพสถิต(รุ่น 1/2563)  ศรช.เทพสถิต10
16ศรีเทพ(รุ่น 1/2561)  ศรช.เกษตรสมบูรณ์ 11
(รุ่น 1/2561)  ศรช.ศรีเทพ11
(รุ่น 2/2563)  ศรช.ศรีเทพ150
17พระพรหม(รุ่น 1/2563)  ศรช.พระพรหม32
18บ้านนาสาร(รุ่น 1/2563)  ศรช.บ้านนาสาร11
19กระแสสินธุ์(รุ่น 1/2563)  ศรช.กระแสสินธุ์51
20หาดใหญ่(รุ่น 1/2563)  ศรช.หาดใหญ่21
21สันกำแพง(รุ่น 2/2563)  ศรช.สันกำแพง33
22เมืองสุโขทัย(รุ่น 1/2563)  ศรช.เมืองสุโขทัย11
(22 สนามสอบ) (25 ศรช.)   รวมนักศึกษาขอสอบ12883
 
 
  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน