ระบบการจัดสอบแก้สัญลักษณ์ I

สำหรับเจ้าหน้าที่ ศรช. เท่านั้น
Username
Passwordรายชื่อ ศรช. ที่มีนักศึกษาขอสอบแก้สัญลักษณ์ I ภาคเรียนที่ 1/2565
 
no.สนามสอบศรช.ขอสอบมีสิทธิ์สอบ
1ศูนย์ภูมิปัญญาไทย(รุ่น 1/2563)  ศรช.ศูนย์ภูมิปัญญาไทย11
2ศูนย์การเรียนรู้วนเกษตร ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม(รุ่น 2/2564)  ศรช.ศูนย์การเรียนรู้วนเกษตร ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม149
3คณะศิลปศาสตร์(รุ่น 2/2564)  คณะศิลปศาสตร์22
4วัดพัชรกิติยาภาราม(รุ่น 1/2565)  ศรช.วัดพัชรกิติยาภาราม20
5วัดสุวรรณาราม(รุ่น 1/2565)  ศรช.วัดสุวรรณาราม40
6เมืองขอนแก่น(รุ่น 1/2563)  ศรช.เมืองขอนแก่น54
(รุ่น 2/2564)  ศรช.เมืองขอนแก่น10
7เมืองบุรีรัมย์(รุ่น 1/2563)  ศรช.เมืองบุรีรัมย์30
8บ้านเขว้า(รุ่น 1/2563)  ศรช.บ้านเขว้า60
9บ้านกุดไผ่(รุ่น 2/2564)  ศรช.บ้านกุดไผ่20
10พระพรหม(รุ่น 1/2563)  ศรช.พระพรหม50
11หลังสวน(รุ่น 2/2564)  ศรช.หลังสวน53
12หาดใหญ่(รุ่น 1/2563)  ศรช.หาดใหญ่82
(รุ่น 2/2564)  ศรช.หาดใหญ่62
13สันกำแพง(รุ่น 2/2563)  ศรช.สันกำแพง22
(รุ่น 2/2564)  ศรช.สันกำแพง77
14เมืองสุโขทัย(รุ่น 1/2563)  ศรช.เมืองสุโขทัย22
(รุ่น 2/2564)  ศรช.เมืองสุโขทัย22
(14 สนามสอบ) (18 ศรช.)   รวมนักศึกษาขอสอบ7736
 
 
  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน