Thu. Mar 4th, 2021

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

หมวดหมู่วิทยานิพนธ์
(คำค้นพิมพ์ C1 – C7)

C1. เศรษฐกิจพอเพียง(รอด พอเพียง ยั่งยืน)
C2. การจัดการความรู้สู่การพัฒนา
C3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
C4. การอนุรักษ์ฟื้นฟู
C5. การจัดการ
C6. บุคคลตัวอย่าง/ชุมชนตัวอย่าง
C7. การมีส่วนร่วม 

พิมพ์คำค้นที่ต้องการจาก ปีการศึกษา ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่อง หรือ หมวดหมู่วิทยานิพนธ์ ในช่องค้นหา 

ปีที่จบชื่อ-สกุลชื่อเรื่องหมวดหมู่ฉบับเต็ม
หมวด C1. เศรษฐกิจพอเพียง(รอด พอเพียง ยั่งยืน) มี 7 เล่ม
2558ชยา พรหมวังขาวการส่งเสริมเกษตรพึ่งตนเอง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ประดู่
หางดำ ชุมชนบ้านศรีงามพัฒนา
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
C1
1ชยา-พรหมวังขวา

2558สุภาภรณ์ เฮ่าตระกูลกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
นักเรียนในการปลูกผักปลอดสารพิษ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษา
กรณีชุมชนบ้านท่าทราย ต.ท่าเรือ
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
C1
สุภาภรณ์-เฮ่าตระกูล

2560ประวิทย์ ภิรมย์ฤกษ์การจัดการศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ : กรณีศึกษาบ้านโปร่งถนน
ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
C1
ประวิทย์-ภิรมย์ฤกษ์

2560วิฑูร พรหมเพชรการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านเขานา ตำบลคลองทราย
อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
C1
วิฑูร-พรหมเพชร

2561เกรียงสิทธิ์ ใจมั่นกระบวนการพัฒนาเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
กรณีศึกษา หมู่ที่ 14 บ้านป่าตาล ตำบลขนอม
อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
C1
เกรียงสิทธิ์-ใจมั่น

2561เทอดชาย มุ่งคีมกลางกระบวนการเรียนรู้วนเกษตรสู่การพึ่งตนเอง
: กรณีศึกษานายบุญช่วย วงษ์ษา ตำบลหนองแก
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
C1
เทอดชาย-มุ่งคีมกลาง

2561ศุภนิจ วุฒิกุลไชยการเรียนรู้เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านมั่นคงเศรษฐกิจพอเพียง
ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
C1
ศุภนิจ-วุฒิกุลไชย

หมวด C2. การจัดการความรู้สู่การพัฒนา มี 42 เล่ม
2558กุศล ชลสินธุ์การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากกล้วยของชุมชน
บ้านห้วยทรายทอง ต.ทุ่งใส
อ.สิชล จ.นครศรีฯ
C2
กุศล-ชลสินธุ์

2558นิยม ลาดสูงเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ของศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยชีวิตเหล่าหลวง
อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
C2
นิยม-ลาดสูงเนิน

2558ไพฑูรย์ ทะวะลัยกระบวนการจัดทำแผนแม่บทชุมชน
ตำบลเหล่าหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด
C2
ร.ต.ท.ไพฑูรย์-ทะวะลัย

2558วัฒนันท์ อินทร์สุวรรณกระบวนการสร้างแผนยุทธศาสตร์
ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
C2
วัฒนันท์-อินทร์สุวรรณ

2558สายัณห์ กันทะวังการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดำเนินงานตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML)
:กรณีศึกษา หมู่ 2 บ้านหนองโคล้ง
ต.ต้นปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
C2
สายัณห์-กันทะวัง

2558สุพจน์ บุญศิริชัยการพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพ
ด้านการพูดในที่สาธารณะของนักศึกษา
ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยชีวิตบ้านนาสาร
อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
C2
สุพจน์-บุญศิริชัย

2558หาญ พุทธอัจฉริยะกุลแนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพแคบหมู
-แหนมหมูของชุมชนบ้านต้นม่วงใต้
ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่
C2
หาญ-พุทธอัจฉริยะ

2559กู้ศักดิ์ ทับทิมการพัฒนาเศรษฐกิจวัฒนธรรมของกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศบ้านท่าวัด
ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร
C2
กู้ศักดิ์-ทับทิม

2559ธนิศร พิณทองการเรียนรู้วิธีนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
คอ บ่า ไหล่ เพื่อดูแลสุขภาพตัวเอง
และชุมชน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
C2
ธนิศร-พิณทอง

2559นรมน พิชญเดชโภคินศักยภาพการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
บ้านปากคาใหม่ ตำบลคีรีราษฏร์
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
C2
นรมน-พิชญโภคิน

2559นันทวัน สวัสดีศึกษาพัฒนาการทำน้ำตาลมะพร้าว
ต.ท่าคา อ.อัมพวาจ.สมุทรสงคราม
C2
นันทวัน-สวัสดี

2559นันทิยา ศรีเทพศึกษากระบวนการจัดการทรัพยากร
ต.คลองเขิน แบบมีส่วนร่วมของ
องค์กรชุมชน ต.คลองเขิน
อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
C2
นันทิยา-ศรีเทพ

2559นิยม ทองดวงบทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนา
สังคมที่ยั่งยืน : กรณีศึกษา
พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์ (เจริญ ปสุโต)
C2
นิยม-ทองดวง

2559พระครูสุนทรธรรมโชติ
(ทวนทอง ทองทิม)
การถ่ายทอดธรรมมะของพรสงฆ์
โดยผ่านกิจกรรมการพัฒนา
C2
พระครูสุนทรธรรมโชติ

2559ยศพัทธ์ ยะสมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การรักษาโรคกระบือเขต ต.สันปูเลย
อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่
C2
ยศพัทธ์-ยะสม

2559ลาวัล เบี้ยไธสงการส่งเสริมเกษตรธรรมชาติโดยการ
ปลูกและบริโภคผักพื้นบ้าน
C2
ลาวัล-เบี้ยไธสง

2559ว่าที่ร้อยตรีพีระวัฒน์ เสียงชารีการสร้างเสริมจิตสำนึกรักท้องถิ่น
ผ่านการเรียนการสอนตีกลองชัยมงคล
ของนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
C2
ว่าที่ร้อยตรีพีระวัฒน์-เสียงชารี

2559วุฒิชัย เรืองบุญกระบวนทัศน์ใหม่ในการใช้สมุนไพร
พื้นบ้านของชุมชนโนนหอม
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
C2
วุฒิชัย-เรืองบุญ

2559ศิริเพ็ญ แจ่มจันทร์การเสริมสร้างพลังงการเรียนรู้พฤติกรรม
ตรวจเต้านมด้วยตนเองของกลุ่มสตรี
ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
C2
ศิริเพ็ญ-แจ่มจันทร์

2559สุริญา บุษดาคำกระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาด้วย
การทดลอง ด้านการย้อมสีธรรมชาติ
กรณีศึกษา บ้านขุนอมแฮดนอก
ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่
C2
สุริญา-บุษดาคำ

2559อัมพิกา ไกรอ่ำเกษตรกรรมยั่งยืน ศึกษากรณีกลุ่ม
เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย
C2
อัมพิกา-ไกรอ่ำ

2560เกษร ชอบประดิษฐ์วิถีชีวิตเกษตรผสมผสานด้วยการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่สู่ชีวิตอยู่ดีมีสุข
C2
เกษร-ชอบประดิษฐ์

2560ไกรศร โชติรัตนตระกูลการพัฒนากลุ่มถ่านอัดแท่งบ้าน
สายออ ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา
C2
ไกรศร-โชติรัตนตระกูล

2560จรินทร์ ไชยพิมพ์การเรียนรู้ทำน้ำหมักสมุนไพรใช้ใน
การปลูกข้าวของเกษตรกรบ้านภูดิน
ต.สระบัว อเภอปทุมรัตต์ จ.หวัดร้อยเอ็ด
C2
จรินทร์-ไชยพิมพ์

2560ปิติพงศ์ ธงไชยกระบวนการประชาพิจัยในการฟื้นฟู
ลำห้วยปอบิดบ้านดงเค็งตำบลท่า
สองคอน อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
C2
ปิติพงศ์-ธงไชย

2560ศรีพรรณ์ เชื้อสุวรรณปัจจัยความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
แปรรูปอาหารพื้นเมือง ตำบลสันติสุข
อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
C2
ศรีพรรณ์-เชื้อสุวรรณ

2560ศุภกานต์สิริ มหอมตพงษ์การจัดการความรู้การถ่ายทอดภูมิปัญญา
และเทคโนโลยี ท้องถิ่นในการผลิตถ่าน
อัดแท่ง : กรณีศึกษา นายอยู่ แขมพลกรัง
บ้านบึงตะโก ตำบลพลกรัง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา
C2
ศุภกานต์สิรี-มหอมตพงศ์

2561กฤษฎา สุภรศิริวรกุลกระบวนการเรียนรู้การทำแผนอาชีพของ
เกษตรกรชุมชนบ้านหัวตะเฆ่ หมู่ที่ 3
ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
C2
กฤษฎา-สุภรศิริวรกุล

2561กุญช์ชญา สวัสดีการเรียนรู้การเสริมสร้างเกษตรพึ่งตนเอง
ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกดอกปทุมมา
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
C2
กุญช์ชญา-สวัสดี

2561นำพา ขัติกันทากระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเกษตร
ยั่งยืนในชุมชน กรณีศึกษา โรงเรียนชาวนา
ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
C2
นำพา-ขัติกันทา

2561สมบัติ อ่องอ้นกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ให้กลุ่มเยาวชน
ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
C2
สมบัติ-อ่องอ้น

2561สุดารัตน์ เลี้ยงชีพวัฒน์การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษานายบุญลือ เต้าแก้ว
สวนล้อมศรีรินทร์ บ้านแถว ตำบลหนองโน
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
C2
2562กนกพร ณะฤทธิ์การส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อวิเคราะห์รายรับ
รายจ่าย และการออม ของชาวสวนยางพารา
บ้านหนองบัว อำเภอฉวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
C2
กนกพร-ณะฤทธิ์

2562กมล อุปทุมกระบวนการเรียนรู้ในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
บ้านท่าควาย ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศ
อำนวย จังหวัดสกลนคร
C2
กมล-อุปทุม

2562โฉมสุดา โทนุการการพัฒนาออกแบบลายและการทอผ้ามัดหมี่
บ้านโสกสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวตะพาน
อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
C2
โฉมสุดา-โทนุการ

2562ทวีศักดิ์ ไทยสมการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตบ้านในเพลา อำเภอขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
C2
ทวีศักดิ์-ไทยสม

2562ทองสุข อ่อนศรีการจัดการวิสาหกิจชุมชนสู่การพึ่งตนเอง
: กรณีศึกษากลุ่มหนองยางแดง บ้านหลักเขต
ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา
C2
ทองสุข-อ่อนศรี

2562ธนวรรณ ชินชัยวุธปัจจัยการสร้างความเข้มแข็งของ
กลุ่มเสื่อกกสู่วิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา
บ้านหัวฝาย ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ
จังหวัดเลย
C2
ธนวรรณ-ชินชัยวุธ

2562พิษณุ ขำอ่อนการส่งเสริมปลูกมะนาวปลอดสารพิษ
ของชุมชนวังมะเดื่อ ตำบลหนองกลับ
อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
C2
พิษณุ-ขำอ่อน

2562มณีรัตน์ วงศ์ษาการจัดทำแผนแม่บทด้านวัฒนธรรมชุมชน
บ้านห้วยไคร้ใหม่ ตำบลห้วยไคร้
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
C2
มณีรัตน์-วงศ์ษา

2562สมควร ปานขลิบการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
ของชุมชนบ้านอุดมพัฒนา
ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว
จังหวัดนครสวรรค์
C2
สมควร-ปานขลิบ

2562อุษา เทพีการศึกษาการปลูกข้าวไร่ในสวน
ยางพาราด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นขอ
งชุมชนปากมิน ตำบลจันดี อำเภอฉวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
C2
อุษา-เทพี

หมวด C3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต มี 25 เล่ม
2558กาญจนา ศรีสังข์แก้วการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย
ของประชาชน: ศึกษากรณีชุมชนบ้าน
บางเนียน ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง
จ.นครศรีฯ
C3
กาญจนา-ศรีสังข์แก้ว

2558วิโรจน์ คงปัญญากระบวนการทำแผนแม่บทชุมชน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านห้วยเตง ต.ทุ่งใส อ.สิชล
จ.นครศรีธรรมราช
C3
วิโรจน์-คงปัญญา

2558ศรีนุช ชนะพูลการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมโดยการ
บริโภคผักพื้นบ้านของประชาชนในพื้นที่
บ้านสันโค้ง ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้
จังหวัดพะเยา
C3
ศรีนุช-ชนะพูล

2558อนงค์พรรณ จันทร์แดงรูปแบบการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
สุขภาพของชมรมผู้สูงอายุชุมชน
ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง
จังหวัดเชียงใหม่
C3
อนงค์พรรณ-จันทร์แดง

2559กำธร ศรีนัครินทร์การจัดการตนเอง ด้วยการพึ่งตนเอง
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยแผนแม่บท
ชุมชนของชุมชนคำสะอาด
เทศบาลนครสกลนคร
C3
2559เจริญ ดีนุการพัฒนาจิตสำนึกในภูมิปัญญาดั้งเดิม
ของเยาวชนโดยใช้บทเพลงปกาเกอะญอ
ที่บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน
อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
C3
เจริญ-ดีนุ

2559นภัสร์ชนันท์ อ่อนสอาดพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวานในเขตเทศบาล ต.กระดังงา
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
C3
นภัสร์ชนันท์-อ่อนสอาด

2559พันตำรวจโทอิทธิกร อุ่นประกอความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานี
ตำรวจภูธรอากาศอำานวยกับประชาชน
ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย
จังหวัดสกลนคร ในการรักษาความสงบเรียบร้อย
C3
พันตำรวจโทอิทธิกร-อุ่นประกอ

2559สุทธิกานต์ ดียิ่งการศึกษากระบวนการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรฮักแพง
เบิ่งแญงท้องถิ่น อำเภอวาปีประทุม
จังหวัดมหาสารคาม
C3
สุทธิกานต์-ดียิ่ง

2559เสาวลักษณ์ คำหาญสุนทรแนวทางการสร้างสำนึกรักบ้านเกิดของ
เยาวชนเทศบาลตำบลบ้านฝาง
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
C3
เสาวลักษณ์-คำหาญสุนทร

2560ขวัญกนก แสงสุวรรณ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาของศูนย์ข้าว
ชุมชนบ้านเชิงแส หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงแส
อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
C3
2560เจตน์สฤษฏิ์ ลิ้มชูวงศ์บทบาทการพัฒนาวัดและชุมชนของ
พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)
วัดบ้านไร่ ตำบลกุดพิมาน
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
C3
เจตน์สฤษฎิ์-ลิ้มชูวงศ์

2560ชนกพร เดียวประเสริฐการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุของชุมชนในเขตเทศบาล
ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม
C3
ชนกพร-เดียวประเสริฐ

2560นุศรา ตันติภัณฑรักษ์รูปแบบการการดูแลผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงของชุมชนในเขตเทศบาล
ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม
C3
นุศรา-ตันติภัณฑรักษ์

2560สมคิด ทับทิมการพัฒนาชุมชนช่องป่าด้วยทุนทางสังคม
ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
C3
สมคิด-ทับทิม

2561ณรงค์ ศรีแผ้วกระบวนการเรียนรู้การวางแผนการเงินของ
คนในชุมชนหมู่ที่ 3 บ้านหนองหอย
ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
C3
ณรงค์-ศรีแผ้ว

2561ณัฐฐณัย งิ้วเชียงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง
เขตเทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
C3
Open Book

2561ทองแดง ข้อนอกกระบวนการเรียนรู้การจัดการดินที่เหมาะสม
กับวิถีการเกษตรของชุมชน ตำบลพญาเย็น
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
C3
ทองแดง-ข้อนอก

2561ธนชัย กาลวิโรจน์การส่งเสริมการปลูกและการใช้สมุนไพร
พื้นบ้านเพื่อรักษาโรคพื้นฐานในชุมชน
บ้านนาไร่เดียง ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง
จังหวัดกำแพงเพชร
C3
ธนชัย-กาลวิโรจน์

2561สมชาย ศรีเพิ่มกระบวนการจัดทำแผนแม่บทชุมชน
บ้านยางในลุ่ม ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
C3
สมชาย-ศรีเพิ่ม

2561อรรณพ ปินตานาความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าทางวัฒนธรรม
กับครอบครัวเข้มแข็งของชุมชนบ้านดอนปีน
หมู่ที่ 5 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
C3
อรรณพ-ปินตานา

2562นินทนาท ตันทองวิธีการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรงเรียน
ผู้สูงอายุ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
จังหวัดเชียงราย
C3
นินทนาท-ตันทอง

2562บำรุง วงษ์แย้มการสืบทอดภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย
: กรณีศึกษาอาจารย์องอาจ พงษ์โนรี ชุมชน
บ้านท่าทอง ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์
C3
บำรุง-วงษ์แย้ม

2562ศานต์ภิสิทธิ์ ปัญญาทิพย์การสร้างเสริมความรู้และบทบาท
การเป็นวิทยากรกระบวนการแก่
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้านแม่ผาแหน
ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
C3
ศานต์ภิสิทธิ์-ปัญญาทิพย์

2562อนงค์ ทารินสุความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู้สูงอายุ ตำบลพบพระ
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
C3
อนงค์-ทารินสุ

หมวด C4. การอนุรักษ์ฟื้นฟู มี 16 เล่ม
2558พระครูสังฆรักษ์ษัครกรณ์การศึกษาพิธีบายศรีสู่ขวัญแบบพื้นเมือง
เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมในเขตเทศบาล
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
C4
พระครูสังฆรักษ์ษัครกรณ์

2558ศักดิ์ศรี คณะเจริญการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าชุมชนดงบ้านแต้
ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
C4
ศักดิ์ศรี คณะเจริญ

2559นภัทธ สมพงษ์การท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืน กรณีศึกษาแหล่งมรดก
บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
C4
นภัทธ สมพงษ์

2560ธนากร ภู่ทับทิมการอนุรักษ์ประเพณีกำฟ้าของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทยพวน: กรณีศึกษา
ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน
จังหวัดสระบุรี
C4
ธนากร ภู่ทับทิม

2560นราวรรณ มหาวรรณ์กระบวนการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน
เพื่อความสมดุลในระบบนิเวศ ชุมชน
บ้านหลวง หมูที่ 6 ตำบลโหล่งขอด
อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
C4
นราวรรณ มหาวรรณ์

2560สุนทร จันทะเบี้ยวการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ป่าหนองสะแนน
บนพื้นฐานวัฒนธรรมชุมชน ตำบลเหล่าหลวง
อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
C4
สุนทร จันทะเบี้ยว

2561ปรีชา สุขจันทร์การพัฒนาจิตสำนึกอนุรักษ์ป่าไม้ด้วย
การเรียนร้องเพลงบอกของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแพรกกลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
C4
ปรีชา สุขจันทร์

2561สายน้ำผึ้ง สีสดการฟื้นฟูอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ผักพื้นบ้าน
กรณีศึกษาของชุมชนบ้านคลองรี่ หมู่ 4
ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท
C4
สายน้ำผึ้ง สีสด

2561อนุสรา พฤทธยานันต์บทเรียนการเรียนรู้จากพลังประชาสังคม
สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
C4
อนุสรา-พฤทธยานันต์

2562เฉลิมชัย บุญมีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าต้นน้ำ
ห้วยแม่ระวาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
บ้านแม่ระวาน ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา
จังหวัดตาก
C4
เฉลิมชัย-บุญมี

2562ดำรง สีทองการจัดการป่าชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
: กรณีศึกษาป่าชุมชนทุ่งหัวเมือง ตำบลท่า
ประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
C4
ดำรงค์-สีทอง

2562ธัญลักษณ์ มณีโชคินันท์การเสริมสร้างอัตลักษณ์โดยผ่านเครื่องแต่งกาย
สตรีม้งจั๊ว บ้านม้งดอยปุย ตำบลสุเทพ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
C4
ธัญลักษณ์-มณีโชตินันท์

2562พระวิชัย ประกิจการอนุรักษ์และพัฒนาประเพณีตานก๋วยสลาก
โดยประชาสังคม อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
C4
พระวิชัย-ประกิจ

2562รัตนา โฉมงามการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าวัฒนธรรม
บ้านแม่กึ๊ดหลวง หมู่ 1 ตำบลแม่กาษา
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
C4
4รัตนา-โฉมงาม

2562ลัดดา โทศรีกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปะ
การแสดงเพื่อเป็นหมอลำอาชีพ กรณีศึกษา
ชุมชนบ้านหนองกุง อำเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด
C4
ลัดดา-โทศรี

2562อภิชาติ เทพจักร์ประเพณีปอยส่างลอง: กรณีศึกษาวัดจำลอง
ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
C4
อภิชาติ-เทพจักร์

หมวด C5. การจัดการ มี 39 เล่ม
2558ทองคำ ชัยชาญการบริหารจัดการน้ำทำนาปรัง
เพื่อการพึ่งตนเองของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำ
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเวาะจำกัด
C5
5ทองคำ-ชัญชาญ


2558มยุรา ตุ่นแก้วการพัฒนาแนวทางการสร้างเสริม
สุขภาพแบบองค์รวมของกลุ่มสตรี
แม่บ้าน ชุมชนบ่อหินงาม
ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
C5
5มยุรา-ตุ่นแก้ว


2558รุ้งลาวรรณ์ นาสมฝันการส่งเสริมปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เกษตรกร
บ้านหนองแสง ต.พระลับ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
C5
5รุ้งลาวรรณ์-นาสมฝัน


2558วัชรศักดิ์ ทิพย์เลิศชัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน
กลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
: กรณีศึกษาชุมชนพูลศิริ
อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
C5
วัชรศักดิ์-ทิพย์เลิศชัย

2558วิภาดา สอนหลุยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนแปรรูป
จากเศษผ้าของวิสาหกิจชุมชน
บ้านโคกฟันโปง หมู่ 4 ต.บ้านเป็ด
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
C5
วิภาดา-สอนหลุย

2558สุมาลี ชัยศรีหลักธรรมาภิบาลกับการบริหาร
กองทุนสวัสดิการชุมชน ต.ทุ่งกล้วย
อ.ภูซาง จ.พะเยา
C5
สุมาลี-ชัยศรี

2559จุไรรัตน์ สมพงษ์แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าทอ
มัดหมี่โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
บ้านนาข่า ตำบลนาข่า อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี
C5
จุไรรัตน์-สมพงษ์

2559เจริญ วรกาการเลี้ยงโคขุน : กรณีศึกษากลุ่มผู้เลี้ยง
โคขุนบ้านท่าเยี่ยม ตำบลโนนหอม
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
C5
เจริญ วรกา


2559พิพัฒน์ หาญมนตรีการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและ
สวัสดิการชุมชน กรณีศึกษา
บ้านโพธิ์ศรี ตำบลงิ้วด่อน
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
C5
พิพัฒน์-หาญมนตรี

2559พีรญา สมพงษ์การสื่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุโดย
มีส่วนร่วมของชุมชนโนนวัฒนา
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
C5
5พีรญา-สมพงษ์


2559ภัทราวรรณ ณรงค์รัตนกานต์การพัฒนาศักภาพการจัดการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ บ้านท่าแร่ ตำบลท่าแร่
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
C5
ภัทราวรรณ-ณรงค์รัตนกานต์-พัชรี-สร้อยแสง

2559ยุวรีย์ บัวโรยกระบวนการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บ้านสารภี ต.จอมปลวกอ.บางคนที
จ.สมุทรสงคราม
C5
ยุวรีย์-บัวโรย

2559สุระษักษิ์ ปักสังคะเนย์กระบวนการจััดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน
มิตรสัมพันธ์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
C5
2559อภิกช ศิริสุทธิ์การจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่ใน
หมู่บ้านศิริการ์เด้น 2 ต.ปากเป็ด
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
C5
2560ฉวีวรรณ สาริบุตรการจัดการกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
บ้านพันนา ตำบลพันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
C5
ฉวีวรรณ สาริบุตร

2560มาลา จินดาหลวงวิธีการจัดการและฟื้นฟูป่าชุมชนห้วยหินฝน
ให้เป็นแหล่งอาหารชาวบ้าน กรณีศึกษา
ชุมชนห้วยหินฝน ตำบลป่าตึง
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
C5
มาลา จินดาหลวง

2560รุ่งฤดี ขนอมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ของชุมชนแหลมประทับ ตำบลท้องเนียน
อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
C5
รุ่งฤดี ขนอม

2561เกสรา บัวสุวรรณการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ปลาส้ม ตำบลหมอศรี
อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
C5
เกสรา บัวสุวรรณ

2561จรัญ เข็มเพ็ชรชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุน
แม่ของแผ่นดิน บ้านคลอกศอก หมู่ที่ 2
ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
C5
จรัญ เข็มเพ็ชร

2561จินตนา ลมบีนีการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงไก่
พื้นเมืองแบบอินทรีย์ ชุมชนบ้านสันสะลึก
หมู่ที่ 1 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย
จังหวัดเชียงราย
C5
จินตนา ลมบีนี

2561ธีรพงษ์ เพิ่มการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตามหลัก 5R's
ของชุมชนพรุพี ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช
C5
ธีรพงษ์ เพิ่ม

2561พระครูพิพัฒนสีลานุกูลบทบาทของครูกับการเสริมสร้างจริยธรรมของ
นักเรียนประถมด้วยหลักวุฒิธรรม 4 ศึกษา
กรณีโรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
C5
พระครูพิพัฒนสีลานุกูล

2561ภูริณัฐ ใจสนุกความต้องการด้านการพัฒนาบริการชุมชนของ
ไปรษณีย์ตำบลควนทอง อำเภอขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
C5
ภูริณัฐ ใจสนุก

2561มานพ แดงจันทึกเทคโนโลยีชาวบ้านในการแก้ไขน้ำกระด้าง
เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคชุมชนบ้านมอกะหาด
ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา
C5
มานพ แดงจันทึก

2561มาโนช พึ่งจะแย้มกระบวนการเรียนรู้สู่การพึ่งตนเองด้าน
พลังงานของชุมชนบ้านโทกเสือ
ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ
จังหวัดเชียงใหม่
C5
มาโนช พึ่งจะแย้ม

2561มีสุข หวังวิวัฒนาการศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ปูแสมของชุมชน
บ้านหัวเทอะ ตำบลขนอม อำเภอขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
C5
มีสุข หวังวิวัฒนา

2561สุภัคสร วรรณปลูกการเสริมสร้างบทบาทและเครือข่าย
ผู้นำสตรีในท้องถิ่นพื้นที่อำเภอภูซาง
จังหวัดพะเยา
C5
สุภัคสร วรรณปลูก

2561สุรวัช สถานเดิมชุมชนกับการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
ในตำบลสันทราย อำเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่
C5
สุรวัช สถานเดิม_

2561อาภรณ์ บัวคงผลลัพธ์ของความร่วมมือระหว่างพันธมิตร
ธุรกิจเครือข่ายผู้ซื้อและผู้ขายน้ำยางพารา
อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
C5
อาภรณ์-บัวคง

2562จีรนันท์ สุขเกษมการจัดการโรงสีข้าวชุมชนแบบบูรณาการ
: กรณีศึกษาบ้านหนองโดน 1 ตำบลหนองโดน
อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
C5
จีรนันท์ สุขเกษม_

2562ถาวร บุญชมภูการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
C5
ถาวร บุญชมภู

2562นพเก้า เพชรอินทร์บทบาทของสหกรณ์ในการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน กรณีศึกษา สหกรณ์บริการชุมชน
แพรกศรีราชา จำกัด อำเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท
C5
นพเก้า เพชรอินทร์

2562บุญฤทธิ์ อินต๊ะปัญญาการมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง เพื่อพัฒนาชุมชนบ้าน
หนองสองห้อง ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
C5
บุญฤทธิ์ อินต๊ะปัญญา

2562พรชัย ด่านไชยเพชรการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน
อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
C5
พรชัย ด่านไชยเพชร

2562มานิตย์ เพชรประดับการรวมกลุ่มอาชีพการเลี้ยงกุ้งขาวของ
เกษตรกร ตำบลระวะ อำเภอระโนด
จังหวัดสงขลา
C5
มานิตย์ เพชรประดับ

2562ศรัญญา วงษ์แย้มการสืบทอดภูมิปัญญาด้านการนวดแผนไทย
: กรณีศึกษาชุมชนวัดท้ายตลาด ตำบลท่าอิฐ
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
C5
ศรัญญา วงษ์แย้ม

2562สมพร ดำแก้วการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านบำบัดน้ำบาดาล
เพื่อใช้อุปโภคและบริโภคขิงชุมชน
บ้านสะท้อน ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี
จังหวัดสงขลา
C5
สมพร ดำแก้ว

2562สมศักดิ์ บุญเป็งเครือข่ายผู้ผลิตกาแฟไทย คอฟฟี่ วิชั่น
ที่มีคุณภาพ และยั่งยืน
C5
สมศักดิ์ บุญเป็ง

2562สมสิทธิ์ คำยอญการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
เพื่อสุขภาพของชุมชน บ้านหนองเหนี่ยง
หมู่ที่ 13 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
C5
สมสิทธิ์ คำยอญ

หมวด C6. บุคคลตัวอย่าง/ชุมชนตัวอย่าง มี 3 เล่ม
2561รุ่งนภา แดงจันทึกผลของการท่องเที่ยวต่อคุณภาพชีวิตในชุมชน
บ้านมอกะหาด ตำบลหนองน้ำแดง
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
C6
2561สุภวัฒน์ มูลนามการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่
ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
C6
2562วิเชียร วชิรเสรีชัยกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นการปลูกส้มโอ กรณีศึกษา
นายสมทรง แสงตะวัน ชุมชนบางพลับ
ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม
C6
หมวด C7. การมีส่วนร่วม มี 1 เล่ม
2561วิทยา ประสงค์ทรัพย์การมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อผลลัพธ์การดำเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
เทศบาลตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
C7
7วิทยา-ประสงค์ทรัพย์

หมวดหมู่วิทยานิพนธ์
(คำค้นพิมพ์ C1 – C7)

C1. เศรษฐกิจพอเพียง(รอด พอเพียง ยั่งยืน)
C2. การจัดการความรู้สู่การพัฒนา
C3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
C4. การอนุรักษ์ฟื้นฟู
C5. การจัดการ
C6. บุคคลตัวอย่าง/ชุมชนตัวอย่าง
C7. การมีส่วนร่วม