Sun. Nov 29th, 2020

คลินิกวิจัยและวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

จำนวนผู้ชม 7 คลินิกวิจัยและวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา            เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. อาจารย์ ดร.สามารถ  จันทร์สูรย์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์…

แนะนำวิดีโอใหม่

จำนวนผู้ชม 1 https://youtu.be/_um32D1Ne1c บรรยายรายวิชา การประกอบการชุมชน มีทั้งหมด 9 ตอน เป็นการนำเอาความรู้และประสบการณ์ตรงของท่านอธิการบดี ผศ.จำนงค์ แรกพินิจ……. https://youtu.be/HKv3ASuE3jg                 …

แนะนำ E-book ใหม่

จำนวนผู้ชม 1 เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ คลิกเพื่ออ่าน              สำนักหอสมุดและสารสนเทศได้รับมอบไฟล์เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆเพื่อนำเข้าเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศของห้องสมุดดิจิทัล จากศูนย์พัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม ดังนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐(ฉบับย่อ) สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ สรุุปสาระสำคัญของแผนการปฎิรูปประเทศ…

โครงการเสวนาวิชาการ-วิจัย

จำนวนผู้ชม 0 โครงการเสวนาวิชาการ-วิจัย            เมื่อวันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวเรณู เล็กนิมิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที ได้ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการเสวนาวิชาการ-วิจัย โดยให้การต้อนรับจาก…