Thu. Mar 4th, 2021

หนังสือแนะนำ : เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

จำนวนผู้ชม 28 หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมและเรียบเรียงความรู้จากประสบการณ์ของนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว“

หนังสือแนะนำ : ผู้ประกอบการยุคใหม่ทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ

จำนวนผู้ชม 23 หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ ศักยภาพของพื้นที่ นโยบายของภาครัฐที่สำคัญต่อธุรกิจ ข้อมูลเบื้องต้นด้านศักยภาพของ ๖ พื้นที่ การถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์จากกรณีศึกษาของผู้ประกอบการใหม่ “ปัจจัยแห่งความสำเร็จ และสาเหตุแห่งความล้มเหลว“

คำกล่าวอวยพรจากท่าน อธิการบดี ปีการศึกษา 2/2563

จำนวนผู้ชม 47 ผศ.จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดี สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน กล่าวคำอวยพรปีใหม่ นักศึกษาและคณาจารย์ปีการศึกษา 2/2563     คลิกชมวิดีโอ  

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 20 มกราคม พ.ศ. 2564

จำนวนผู้ชม 25 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ (ศศ.ม.) M.A. (Integrated Local Development) สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

วิดีโอใหม่ : บรรยายพิเศษ พลวัตโลก การขับเคลื่อนโลกด้วยวาทกรรม

จำนวนผู้ชม 19                พลวัตโลก การขับเคลื่อนโลกด้วยวาทกรรม บรรยายโดย ผศ.จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเรียนรวมระหว่างสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนกับศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย…

กิจกรรมเรียนรวม

จำนวนผู้ชม 18                เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเรียนรวมระหว่างสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนกับศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ของนักศึกษารุ่นปี ๒๕๖๓ สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน ณ…