Sun. Nov 29th, 2020

เอกสารประกอบการเรียน

หมวดหนังสือ   
เป้าหมายและแผนชีวิต
การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสุขภาพฯ
องค์กรชุมชนและเครือข่ายชุมชน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้.
ทรัพยากรธรรมชาติ
การสร้างพลังสังคม.
คู่มือนักศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
สัมมนาเครือข่ายชุมชน1