Mon. Apr 12th, 2021

แนะนำหนังสือใหม่

หนังสือแนะนำ : รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์

จำนวนผู้ชม 18 หนังสือ/คู่มือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ สามารถที่จะใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสร้างสรรค์ เกิดประโยชน์มากที่สุด ตลอดจนรู้เท่าทันเกี่ยวกับภัยคุกคามที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายในการเข้าถึงและใช้งาน  ….

หนังสือแนะนำ : กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

จำนวนผู้ชม 11 หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒  ….

หนังสือแนะนำ : รายงานการศึกษาเรื่อง “อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศไทย”

จำนวนผู้ชม 16 หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ วิวัฒนาการและความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วที่ผ่านมา หุ่นยนต์ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตของมนุษย์ ทั้งในด้านการช่วยเพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิตสินค้า การรักษาพยาบาล ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์   …. “…หุ่นยนต์ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตของมนุษย์… “

หนังสือแนะนำ : AI: Artificial Intelligence ปัญญาประดิษฐ์

จำนวนผู้ชม 22 หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ การวิเคราะห์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Big Data Analytics จะมีขีดความสามารถอันทรงพลังพร้อมกันในช่วงปี 2025-2030 จนจะส่งผลให้รูปแบบของสิ่งใหม่ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสื่อ การกระจายและส่งถึงผู้บริโภค และวิธีการบริโภคสื่อ …. “…ปัญญาประดิษฐ์กำลังจะสร้างโอกาสใหม่ พร้อมทั้งนำภัยคุกคามด้านจริยธรรมมาด้วย… “

หนังสือแนะนำ : คู่มือการปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำนวนผู้ชม 19 หนังสือ/คู่มือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับนโยบายตลาดนำการผลิต และแนวทางการดำเนินงานการตลาดนำการผลิตไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เพื่อนำไปใช้ในการบริหารงานการเกษตรกรรมในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้แน่นอน และมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีการประสานข้อมูลความต้องการด้านการตลาด…. “…ให้สามารถวางแผนการผลิตทั้งในเชิงปริมาณคุณภาพ มาตรฐานตามความต้องการของตลาด ลดปัญหาทั้งกรณีสินค้าเกษตรล้นตลาดและไม่เพียงพอ… “

หนังสือแนะนำ : ศาสตร์พระราชา จากภูผา ผ่านทุ่งนา สู่มหานที

จำนวนผู้ชม 14 หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความมั่นคงแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ทั้งความเป็นธรรมเรื่องที่ดินทำกิน ดูแลผลกระทบจากโครงการก่อสร้าง ถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมกำลังคน เพื่อร่วมแก้ปัญหา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประชากรโลกจะหันกลับมาสนใจว่า ทำอย่างไรให้มีกิน มากกว่าทำอย่างไรให้มีเงิน…. “…ประชากรโลกจะหันกลับมาสนใจว่า ทำอย่างไรให้มีกิน มากกว่าทำอย่างไรให้มีเงิน… “

หนังสือแนะนำ : ผลการศึกษาโครงการจัดทำภาพฉายอนาคต SCENARIO FORESIGHT เพื่อคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

จำนวนผู้ชม 23 หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสร้างภาพอนาคต (Scenario Planning) เป็นวิธีวิจัยอนาคต (Future Research) มาจัดทำภาพฉายอนาคต (Scenario Foresight) โดยเน้นด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต… “…การทำภาพฉายอนาคตสามารถช่วยให้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จะนำไปกำหนดนโยบายที่จะจัดการกับสิ่งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้… “

หนังสือแนะนำ : เศรษฐศาสตร์…เล่มเดียวอยู่ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

จำนวนผู้ชม 48 หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ที่ ธปท. คัดเลือกพนักงานของ ธปท. ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านเศรษฐกิจการเงินที่หลากหลาย รวมทั้งเคยมีประสบการณ์สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ให้แก่คนในหลายระดับ มาเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ เพื่อนำไปสู่การศึกษาที่ควรจะเป็น อ่าน-คิด-ถกเถียงฟังความ-นำไปปฏิบัติ…. “…จะเป็นประโยชน์และทำให้เราอยู่รอดได้ในโลกยุคดิจิทัล ที่ต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เร็ว… “

หนังสือแนะนำ : หลักการทรงงาน

จำนวนผู้ชม 16 หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงงานเพื่อช่วยเหลือราษฎรตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ยาวนาน ๗๐ ปี ทำให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายในทุด้าน “หลักการทรงงานประกอบไปด้วย ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน อ่อนน้อม ถ่อมตน ความเพียร รู้รัก สามัคคี “

หนังสือแนะนำ : เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

จำนวนผู้ชม 50 หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมและเรียบเรียงความรู้จากประสบการณ์ของนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว“