Thu. Mar 4th, 2021

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงงานเพื่อช่วยเหลือราษฎรตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ยาวนาน ๗๐ ปี ทำให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายในทุด้าน

หลักการทรงงานประกอบไปด้วย ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน อ่อนน้อม ถ่อมตน ความเพียร รู้รัก สามัคคี 

 

 

ชื่อหนังสือ   หลักการทรงงาน

สาระสังเขป:

          หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงงานเพื่อช่วยเหลือราษฎรตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ยาวนาน ๗๐ ปี ทำให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายในทุด้าน กระจายไปทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย หลักการทรงงานประกอบไปด้วย ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน อ่อนน้อม ถ่อมตน ความเพียร รู้รัก สามัคคี  ทำเรื่อยๆ ทำแบบสังฆทาน ฯลฯ

บรรณานุกรม:

           สำนักงานคณะกรรมการ  พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.). (2563). หลักการทรงงาน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ธนอรุณการพิมพ์.   คลิกอ่าน