Thu. Mar 4th, 2021

Month: February 2021

หนังสือแนะนำ : AI: Artificial Intelligence ปัญญาประดิษฐ์

จำนวนผู้ชม 8 หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ การวิเคราะห์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Big Data Analytics จะมีขีดความสามารถอันทรงพลังพร้อมกันในช่วงปี 2025-2030 จนจะส่งผลให้รูปแบบของสิ่งใหม่ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสื่อ การกระจายและส่งถึงผู้บริโภค และวิธีการบริโภคสื่อ …. “…ปัญญาประดิษฐ์กำลังจะสร้างโอกาสใหม่ พร้อมทั้งนำภัยคุกคามด้านจริยธรรมมาด้วย… “

หนังสือแนะนำ : คู่มือการปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จำนวนผู้ชม 8 หนังสือ/คู่มือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับนโยบายตลาดนำการผลิต และแนวทางการดำเนินงานการตลาดนำการผลิตไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เพื่อนำไปใช้ในการบริหารงานการเกษตรกรรมในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้แน่นอน และมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีการประสานข้อมูลความต้องการด้านการตลาด…. “…ให้สามารถวางแผนการผลิตทั้งในเชิงปริมาณคุณภาพ มาตรฐานตามความต้องการของตลาด ลดปัญหาทั้งกรณีสินค้าเกษตรล้นตลาดและไม่เพียงพอ… “

หนังสือแนะนำ : ศาสตร์พระราชา จากภูผา ผ่านทุ่งนา สู่มหานที

จำนวนผู้ชม 8 หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความมั่นคงแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ทั้งความเป็นธรรมเรื่องที่ดินทำกิน ดูแลผลกระทบจากโครงการก่อสร้าง ถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมกำลังคน เพื่อร่วมแก้ปัญหา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประชากรโลกจะหันกลับมาสนใจว่า ทำอย่างไรให้มีกิน มากกว่าทำอย่างไรให้มีเงิน…. “…ประชากรโลกจะหันกลับมาสนใจว่า ทำอย่างไรให้มีกิน มากกว่าทำอย่างไรให้มีเงิน… “

การขับเคลื่อนงานวิจัยเรื่องเกลือ

จำนวนผู้ชม 6 เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. อาจารย์เทพพิสุทธิ์ ประจิตร นำทีมวิจัย ที่ประกอบด้วยอาจารย์ชมพูนุท แย้มสรวล อาจารย์ทรงวุฒิ แสงใส และอาจารย์นัชชาพร ชวนใช้ หารือการขับเคลื่อนงานวิจัยเรื่องเกลือ ณ…

หนังสือแนะนำ : ผลการศึกษาโครงการจัดทำภาพฉายอนาคต SCENARIO FORESIGHT เพื่อคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

จำนวนผู้ชม 5 หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสร้างภาพอนาคต (Scenario Planning) เป็นวิธีวิจัยอนาคต (Future Research) มาจัดทำภาพฉายอนาคต (Scenario Foresight) โดยเน้นด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต… “…การทำภาพฉายอนาคตสามารถช่วยให้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จะนำไปกำหนดนโยบายที่จะจัดการกับสิ่งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้… “

หนังสือแนะนำ : เศรษฐศาสตร์…เล่มเดียวอยู่ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

จำนวนผู้ชม 16 หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ที่ ธปท. คัดเลือกพนักงานของ ธปท. ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านเศรษฐกิจการเงินที่หลากหลาย รวมทั้งเคยมีประสบการณ์สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ให้แก่คนในหลายระดับ มาเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ เพื่อนำไปสู่การศึกษาที่ควรจะเป็น อ่าน-คิด-ถกเถียงฟังความ-นำไปปฏิบัติ…. “…จะเป็นประโยชน์และทำให้เราอยู่รอดได้ในโลกยุคดิจิทัล ที่ต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เร็ว… “

หนังสือแนะนำ : หลักการทรงงาน

จำนวนผู้ชม 12 หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงงานเพื่อช่วยเหลือราษฎรตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ยาวนาน ๗๐ ปี ทำให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายในทุด้าน “หลักการทรงงานประกอบไปด้วย ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน อ่อนน้อม ถ่อมตน ความเพียร รู้รัก สามัคคี “

หนังสือแนะนำ : เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

จำนวนผู้ชม 28 หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมและเรียบเรียงความรู้จากประสบการณ์ของนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว“

หนังสือแนะนำ : ผู้ประกอบการยุคใหม่ทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ

จำนวนผู้ชม 23 หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ ศักยภาพของพื้นที่ นโยบายของภาครัฐที่สำคัญต่อธุรกิจ ข้อมูลเบื้องต้นด้านศักยภาพของ ๖ พื้นที่ การถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์จากกรณีศึกษาของผู้ประกอบการใหม่ “ปัจจัยแห่งความสำเร็จ และสาเหตุแห่งความล้มเหลว“