Sun. Nov 29th, 2020

ข่าวเผยแพร่

สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

โครงการวิจัยเรื่อง “มะพร้าว”

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีการประชุมเพื่อเตรียมการทำโครงการวิจัยเรื่อง “มะพร้าว” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (๑) ณ ชั้น ๒ ห้องประชุมประเสริฐ บุญสัมพันธ์ อาคารแม่กลอง สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

        อาจารย์ ดร.สามารถ จันทร์สูรย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวต้อนรับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์ และบุคลากรด้านภูมิทัศน์ ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และส่วนเกี่ยวข้องเรื่องมะพร้าว พร้อมกล่าวเปิดการประชุม

           การประชุมจัดทำโครงการวิจัยเรื่อง “มะพร้าว” ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ที่นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมแล้ว อาจารย์และบุคลากรของสถาบันฯ ยังต้องจัดทำวิจัยเพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำผลการวิจัยไปสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น

           สำนักหอสมุดและสารสนเทศ ได้ให้การสนับสนุนโครงการวิจัยดังกล่าว ในด้านการบันทึกภาพกิจกรรมและรายงานข่าวกิจกรรม รวมถึงบุคลากรของสำนักหอสมุดฯ ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

วิเชียร วชิรเสรีชัย (รายงานข่าว)

ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว)

นิพนธ์ ทุ่มนุ่ม (ภาพถ่าย)