Sun. Nov 29th, 2020

ข่าวเผยแพร่

สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

โครงการปันผักปันสุข

                         เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ในเวลา ๑๕.๐๐ น. อาจารย์ดร.สามารถ จันทร์สูรย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และบุคลากรของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน นำผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ ไปเข้าร่วมโครงการปันผักปันสุข ที่จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที มีนายกฯ เรณู เล็กนิมิตร เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว

           โครงการปันผักปันสุข ถือเป็นโครงการที่ส่งเสริมความรักความสามัคคีของชุมชนบางคนที โดยการมีส่วนร่วมในการขนผัก ผลไม้ ขนม และสิ่งของที่สามารถมาร่วมกันแบ่งปัน ด้วยวิธีการแจกบัตรคิว หลังจากนั้นเวลา ๑๕.๓๐ น. โดยประมาณ นายกฯ เรณู เล็กนิมิต ประกาศเปิดโครงการ ทุกคนที่มีบัตรคิวก็จะเข้าแถวเพื่อรับสิ่งของที่นำมาแบ่งปันกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยจัดให้มีทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ของทุกเดือน

                     

                    สำนักหอสมุดและสารสนเทศ ได้ให้การสนับสนุนโครงการปันผักปันสุขดังกล่าว ในด้านการบันทึกภาพกิจกรรมและรายงานข่าวกิจกรรม รวมถึงบุคลากรของสำนักหอสมุดฯ ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

วิเชียร วชิรเสรีชัย (รายงานข่าว)

ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว)

ทรงวุฒิ แสงใส (ถ่ายภาพ)