Sun. Nov 29th, 2020

Month: November 2020

กิจกรรมเรียนรวม

จำนวนผู้ชม 4                เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเรียนรวมระหว่างสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนกับศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ของนักศึกษารุ่นปี ๒๕๖๓ สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน ณ…

โครงการวิจัยเรื่อง “มะพร้าว”

จำนวนผู้ชม 7 ข่าวเผยแพร่ สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน โครงการวิจัยเรื่อง “มะพร้าว”           เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีการประชุมเพื่อเตรียมการทำโครงการวิจัยเรื่อง “มะพร้าว” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓…

วิดีโอใหม่ : บรรยายสรุป การประกอบการชุมชน

จำนวนผู้ชม 14 คลิกชมวิดีโอ              บรรยายสรุป การประกอบการชุมชน โดย ผศ.จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน  สรุปเนื้อหา ความเป็นมา ลักษณะของการประกอบการชุชน ตัวแบบ (Model)การผลิต…

ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

จำนวนผู้ชม 4 ข่าวกิจกรรม ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ บัณฑิตศึกษา  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน                     เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  บัณฑิตศึกษา  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้จัดประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓  …

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

จำนวนผู้ชม 2 ข่าวกิจกรรม ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ บัณฑิตศึกษา  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน                     เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๘  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  บัณฑิตศึกษา  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน     ได้จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ปรับปรุง…