Thu. Mar 4th, 2021

 60 ปี วช. พัฒนาประเทศไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม.

แหล่งที่มา

             หนังสือที่ อว ๐๔๐๑.๘/ว ๗๙๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มอบหนังสือที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ ๖๐ ปี ให้กับสำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

เนื้อหาโดยสังเขป

           หนังสือเล่มนี้เป็นการฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  และเพื่อเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ-เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงเพื่อเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพและพระเมตตาของพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีต่อ วช. พร้อมทั้งยังได้ประมวลประวัติศาสตร์การก่อตั้งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และผลการดำเนินงานที่สำคัญที่ผ่านมา

บรรณานุกรม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ. (๒๕๖๒). วช NRCT 60 ปี วช. พัฒนาประเทศไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม.

          [ม.ป.ท..: ม.ป.พ.].

       จดหมายเหตุพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

แหล่งที่มา

หนังสือที่ วธ ๐๔๒๔/๒๕๙๒ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอมอบหนังสือจดหมายเหตุพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยกรมศิลปากร สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ มอบหนังสือ “จดหมายเหตุพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” ให้กับสำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือ “จดหมายเหตุพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” เป็นหนังสือประมวลเหตุการณ์งานพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

บรรณานุกรม

กรมศิลปากร. (๒๕๖๓). จดหมายเหตุพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร)  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

      ประมวลเอกสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

แหล่งที่มา

หนังสือที่ วธ ๐๔๐๘/๕๑๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร มอบหนังสือ “ประมวลเอกสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ให้กับสำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือ “ประมวลเอกสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เป็นหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

บรรณานุกรม

กรมศิลปากร. (๒๕๖๒). ประมวลเอกสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษก. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : สำนัก      วรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร.

      พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเอกสารต่างประเทศ

แหล่งที่มา

หนังสือที่ วธ ๐๔๐๘/๕๑๒ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร มอบหนังสือ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเอกสารต่างประเทศ” ให้กับสำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเอกสารต่างประเทศ” เป็นหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒   

บรรณานุกรม

        กรมศิลปากร. (๒๕๖๒). พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเอกสารต่างประเทศ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : สำนัก      วรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร.

    ประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

แหล่งที่มา

หนังสือที่ วธ ๐๔๐๘/๕๑๓ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร มอบหนังสือ “ประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ให้กับสำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือ “ประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เป็นหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

บรรณานุกรม

กรมศิลปากร. (๒๕๖๒). ประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ :    สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร.

  วารสาร “ฬ”

แหล่งที่มา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์และจัดหารายได้ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๘๗๓ ถ.พระราม ๔ ปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ มอบวารสาร “ฬ” ให้กับสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

เนื้อหาโดยสังเขป

วารสาร “ฬ” คอลัมน์ “เรื่องจากปก” จะพาไปรู้จักกับศูนย์ฝึกผ่าตัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีความเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับและได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล ยังมีความร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ

บรรณานุกรม

สุรินทร์  อัศววิทูรทิพย์. (บรรณาธิการ). 2563. วารสาร “ฬ” (ศูนย์ฝึกผ่าตัดที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาค), ๕(๕๔).