Sun. Nov 29th, 2020
บรรยายรายวิชา
การประกอบการชุมชน
มีทั้งหมด 9 ตอน
เป็นการนำเอาความรู้และประสบการณ์ตรงของท่านอธิการบดี ผศ.จำนงค์ แรกพินิจ…….
                  วิดีโอเล่าประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ที่ตนเองดูแลจนประสบผลสำเร็จ
 
“การขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนอำเภอบางคนที”
โดย เรณู เล็กนิมิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที โครงการเสวนาวิชาการ-วิจัย วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน