Thu. Mar 4th, 2021

ทรัพยากรประกอบการเรียนรู้ 2/2563(new)


วิชา กระบวนทัศน์และวาทกรรมการพัฒนา 

 


วิชา การคิดสร้างสรรค์และการสร้างพลังชีวิต  

 


วิชา
สารสนเทศและการสื่อสารสังคมดิจิทัล

 


วิชา
ภาษาและวัฒนธรรมการใช้ภาษา

 


วิชา
 สุนทรียภาพแห่งชีวิต (Aesthetics in Life)

 


วิชา
 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน