Sun. Nov 29th, 2020

กิจกรรมเรียนรวม

จำนวนผู้ชม 4                เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเรียนรวมระหว่างสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนกับศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ของนักศึกษารุ่นปี ๒๕๖๓ สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน ณ…

โครงการวิจัยเรื่อง “มะพร้าว”

จำนวนผู้ชม 7 ข่าวเผยแพร่ สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน โครงการวิจัยเรื่อง “มะพร้าว”           เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีการประชุมเพื่อเตรียมการทำโครงการวิจัยเรื่อง “มะพร้าว” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓…

วิดีโอใหม่ : บรรยายสรุป การประกอบการชุมชน

จำนวนผู้ชม 14 คลิกชมวิดีโอ              บรรยายสรุป การประกอบการชุมชน โดย ผศ.จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน  สรุปเนื้อหา ความเป็นมา ลักษณะของการประกอบการชุชน ตัวแบบ (Model)การผลิต…

ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

จำนวนผู้ชม 4 ข่าวกิจกรรม ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ บัณฑิตศึกษา  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน                     เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  บัณฑิตศึกษา  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้จัดประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓  …

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

จำนวนผู้ชม 2 ข่าวกิจกรรม ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ บัณฑิตศึกษา  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน                     เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๘  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  บัณฑิตศึกษา  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน     ได้จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ปรับปรุง…

การฝึกอบรมการพัฒนาธุรกิจชุมชนและการวางแผนการเงิน

จำนวนผู้ชม 36             เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีการฝึกอบรมการพัฒนาธุรกิจชุมชนและการวางแผนการเงิน ณ ชั้น ๒ ห้องประชุมประยงค์ รณรงค์ อาคารแม่กลอง สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ต.บางคนที…

งานรวมพลังเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

จำนวนผู้ชม 22          เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดงานรวมพลังเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์…