Sat. Jan 23rd, 2021

คำกล่าวอวยพรจากท่าน อธิการบดี ปีการศึกษา 2/2563

จำนวนผู้ชม 10 ผศ.จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดี สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน กล่าวคำอวยพรปีใหม่ นักศึกษาและคณาจารย์ปีการศึกษา 2/2563     คลิกชมวิดีโอ  

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 20 มกราคม พ.ศ. 2564

จำนวนผู้ชม 2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ (ศศ.ม.) M.A. (Integrated Local Development) สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

วิดีโอใหม่ : บรรยายพิเศษ พลวัตโลก การขับเคลื่อนโลกด้วยวาทกรรม

จำนวนผู้ชม 11                พลวัตโลก การขับเคลื่อนโลกด้วยวาทกรรม บรรยายโดย ผศ.จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเรียนรวมระหว่างสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนกับศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย…

กิจกรรมเรียนรวม

จำนวนผู้ชม 11                เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเรียนรวมระหว่างสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนกับศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ของนักศึกษารุ่นปี ๒๕๖๓ สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน ณ…

โครงการวิจัยเรื่อง “มะพร้าว”

จำนวนผู้ชม 14 ข่าวเผยแพร่ สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน โครงการวิจัยเรื่อง “มะพร้าว”           เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีการประชุมเพื่อเตรียมการทำโครงการวิจัยเรื่อง “มะพร้าว” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓…

วิดีโอใหม่ : บรรยายสรุป การประกอบการชุมชน

จำนวนผู้ชม 20 คลิกชมวิดีโอ              บรรยายสรุป การประกอบการชุมชน โดย ผศ.จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน  สรุปเนื้อหา ความเป็นมา ลักษณะของการประกอบการชุชน ตัวแบบ (Model)การผลิต…

ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

จำนวนผู้ชม 9 ข่าวกิจกรรม ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ บัณฑิตศึกษา  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน                     เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  บัณฑิตศึกษา  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้จัดประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓  …