ข้อกำหนด
ข้อกำหนดสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน พ.ศ.2553
ข้อกำหนดสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2560
ข้อกำหนดสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2563
ข้อบังคับสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
ปี 2566
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2566
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2566 (แก้ไขเพิ่มเติม)
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
การสอบสวนอธิการบดี พ.ศ.2560
การสอบสวนผู้ปฏิบัติงานสายปฏิบัติการ พ.ศ.2560
การสอบสวนคณาจารย์ พ.ศ.2560
การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
การกำหนดชั้น สาขาของปริญญาและหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2558
เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2554
เงินค่าตอบแทนอื่น และเงินสมนาคุณ พ.ศ.2554
เงินค่าตอบแทนการสอน และการเป็นวิทยากร พ.ศ.2554
การพัสดุ พ.ศ.2554
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ พ.ศ.2554
การโอน หรือ เทียบโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ.2554
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน พ.ศ.2554
ทุนการศึกษา การฝึกอบรม หรือดูงาน ทุนการวิจัย และการลาเพื่อการวิจัยในประเทศ หรือต่างประเทศ พ.ศ.2554
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2554
การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ.2553
การแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2553
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553
การแต่งตั้งคณาจารย์ และการพ้นจากตำแหน่งอาจารย์ พ.ศ.2553
สภาวิชาการ พ.ศ.2553
การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553
การกำหนดลักษณะหรือสภาพของงานที่ให้เรียกหรือรับเงินหรือทรัพย์สินประกันการทำงานจากผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน พ.ศ.2553
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2553
การใช้จ่ายเงินกองทุนสถาบัน พ.ศ.2553
การประชุมสภาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน พ.ศ.2553
ระเบียบ
ปี 2560
การแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2560
การจัดสรรทุนการศึกษา พ.ศ.2560
เมธาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิต (ฉบับที่ 2)
การวิจัย พ.ศ.2558
เมธาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิต พ.ศ.2556
ประกาศ
ปี 2562
เรื่อง เมธาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิต พุทธศักราช 2561
เรื่อง เมธาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิต ปีการศึกษา 2560
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าเรียนในสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน พ.ศ.2560
เรื่อง เมธาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิต พุทธศักราช 2559
คำสั่ง
ปี 2566
ที่ 03/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิซาการ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
ที่ 02/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
ที่ 01/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (แก้ไขเพิ่มเติม)
ที่ 02/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
ที่ 07/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองการทำงานและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานประจำสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
ที่ 007/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
ที่ 006/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ที่ 005/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ที่ 004/2562 เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
ที่ 003/2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
ที่ 002/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการตำแหน่งอธิการบดี สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
ที่ 001/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการตำแหน่งอธิการบดี สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
ที่ 002/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองการทำงานประจำสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
ที่ 001/2561 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อรับปริญญากิตติมศักดิ์
ที่ 038/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อบังคับและระเบียบของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
ที่ 09/2560 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อรับปริญญากิตติมศักดิ์
ที่ 08/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ที่ 07/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองการทำงานประจำสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
ที่ 06/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ที่ 05/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
ที่ 04/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรับฟังผู้ร้องเรียนและผู้เกี่ยวข้องกรณีเรื่องขอความเป็นธรรมม ตามหนังสือ ที่ ศธ 0592(3).23/3387
ที่ 03/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถาบัน
ที่ 02/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ที่ 01/2560 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
ที่ 088/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (แก้ไขเพิ่มเติม)
ที่ 087/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
ที่ 086/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน (แก้ไขเพิ่มเติม)
ที่ 085/2559 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ (เพิ่มเติม)
ที่ 084/2559 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาสถาบัน และผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน
ที่ 017/2559 เรื่อง แต่งตั้งอุปนายกสภาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
ที่ 016/2559 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาสถาบัน และผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน
ที่ 017/2558 เรื่อง การแต่งตั้งอธิการบดี สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
รายงานการประชุม
ปี 2566
ครั้งที่ 1/2566 (61) วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566
ครั้งที่ 4/2565 (60) วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565
ครั้งที่ 3/2565 (59) วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565
ครั้งที่ 2/2565 (58) วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565
ครั้งที่ 1/2565 (57) วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
ครั้งที่ 4/2564 (56) วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564
ครั้งที่ 3/2564 (55) วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564
ครั้งที่ 2/2564 (54) วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564
ครั้งที่ 1/2564 (53) วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564
ครั้งที่ 4/2563 (52) วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563
ครั้งที่ 3/2563 (51) วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563
ครั้งที่ 2/2563 (50) วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 1/2563 (49) วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563
ครั้งที่ 4/2562 (48) วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562
ครั้งที่ 3/2562 (47) วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562
ครั้งที่ 2/2562 (46) วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562
ครั้งที่ 1/2562 (45) วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
ครั้งที่ 4/2561 (44) วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561
ครั้งที่ 3/2561 (43) วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561
ครั้งที่ 2/2561 (42) วันพุธที่ 25 เมษายน 2561
ครั้งที่ 1/2561 (41) วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
ครั้งที่ 5/2560 (40) วันพุธที่ 25 มกราคม 2560
ครั้งที่ 4/2560 (39) วันพุธที่ 26 เมษายน 2560
ครั้งที่ 3/2560 (38) วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560
ครั้งที่ 2/2560 (37) วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560
ครั้งที่ 1/2560 (36) วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560
ครั้งที่ 4/2559 (35) วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559

กรรมการสภาสถาบัน
1.
 นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
 นายกสภาสถาบัน
2.
 ดร.ส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์
 กรรมการสภาสถาบัน
3.
 นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
 กรรมการสภาสถาบัน
4.
 ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์
 กรรมการสภาสถาบัน
5.
 นายมรกต พิธรัตน์
 กรรมการสภาสถาบัน
6.
 นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์
 กรรมการสภาสถาบัน
7.
 ดร.เดชรัต สุขกำเนิด
 กรรมการสภาสถาบัน
8.
 นายบุญมาก ปุราสะเก
 กรรมการสภาสถาบัน
9.
 นายอุทัย ดำรงธรรม
 กรรมการสภาสถาบัน
10.
 นายธีรัศมิ์ พูลนวล
 กรรมการสภาสถาบัน
11.
 ศาสตราจารย์ ดร.วราวุฒิ ครูส่ง
 กรรมการสภาสถาบัน
12.
 รองศาสตราจารย์ดลพร บุญพารอด
 กรรมการสภาสถาบัน
13.
 นายวัลลภ พริ้งพงษ์
 กรรมการสภาสถาบัน
14.
 ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
 กรรมการสภาสถาบัน (อธิการบดี)
15.
 นางสาวกรรณิกา ปัญญาวงค์
 เลขานุการสภาสถาบัน
16.
 นายภูมิใจ ไร่ดี
 ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน

ทำเนียบกรรมการสภาฯ
  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน