ดร.สามารถ จันทร์สูรย์
samartc@life.ac.th
โทร. 088-8245-514
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวัฒนธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาพัฒนาสังคม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาสังคมศึกษา
วิทยาลัยครูมหาสารคาม
  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
  ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายและแหล่งทุน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรม
  ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรม
  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานประยุกต์ศิลป์ (ภาพยนตร์) ระดับ 9
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรม
  ผู้ริเริ่มตั้งสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จังหวัด อำเภอ ตำบล ท้องถิ่น และอื่นๆ
  ผู้เสนอจัดตั้ง
- กระทรวงวัฒนธรรม
- สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ฯลฯ
  อาจารย์ผู้สอนหลัก โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
มูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
  อาจารย์พิเศษ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
  ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาการพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
วิทยาลัยทองสุข
  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 16 แห่ง
  งานวิจัยด้านการพัฒนาชุมชน การศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 6 เรื่อง
  บทความทางวิชาการด้านภูมิปัญญาไทย ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
วัฒนธรรมประเพณี และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
  ศึกษาดูงานและปฏิบัติงานในต่างประเทศด้านเทศกาลภาพยนตร์
เทศกาลศิลปะร่วมสมัย มรดกวัฒนธรรม ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
การแสดงพื้นบ้าน และกีฬาพื้นบ้าน ในหลายประเทศ ทั้งเอเชีย และยุโรป

  คณะศิลปศาสตร์   สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน